รายงานการควบคุมโรคไข้เลือดออก มาตรการ 3-3-1 อำเภอบ้านตาก

HN ชื่อ - สกุล อายุ บ้านเลขที่ วันที่เริ่มป่วย วันที่แพทย์วินิจฉัย รายงานหลังจากแพทย์วินิจฉัย กำจัดลูกน้ำหลังได้รับรายงาน การควบคุมโรค(พ่นยุง)หลังรับแจ้ง
วันที่ วันที่ วันที่
12936 นายศุภกฤต ปาเปี้ย 23 45 ม.7 ต.เกาะตะเภา 05/01/2564 05/01/2564 16:10
14398 นายนพดล ดุษดินทร์ 27 75/1 ม.5 ต.แม่สลิด 03/02/2564 05/02/2564 15:00
40395 ด.ช.ปัณณทัต แซ่ย่าง 13 บ้านพัก รร. ม.4 ต.ตากออก 18/02/2564 22/02/2564 10:00 22/02/2564 11:00 22/02/2564 13:00 22/02/2564 15:00
28378 นางสาวเพ็ญผกา มั่นมา 33 57 ม.11 ต.แม่สลิด 14/03/2564 20/03/2564 08:45
67648 ด.ช.ชญานนท์ เรืองจันทร์ 9 41/2 ม.7 ต.ตากตก 02/05/2564 07/05/2564 13:30
00000 นางสาวพิมพ์ลภัส คุณสมบัติ 19 73 ม.7 ต.ตากตก 09/05/2564 13/05/2564 11:30
00000 นางสาวพิมพ์ลภัส คุณสมบัติ 21 73 ม.7 ต.ตากตก 15/05/2564 19/05/2564 09:45
41648 นายวรฉัตร บุญเสริม 15 22 ม.1 ต.เกาะตะเภา 20/05/2564 24/05/2564 14:25
19141 นางสาวเกตุนรินทร์ ส่งน้อย 23 42/1 ม.7 ต.ตากตก 21/05/2564 25/05/2564 16:00
14472 นางน้ำฝน ตะเพียนทอง 48 7 ม.10 ต.แม่สลิด 01/06/2564 01/06/2564 16:30
11012 นายธนวิทญ์ สานุบาล 22 4/2 ม.2 ต.สมอโคน 01/06/2564 04/06/2564 15:00
69583 นางสาวสุดารัตน์ เเซ่ว่าง 27 20/1 ม.4 ต.สามหมื่น 08/06/2564 10/06/2564 15:00
70131 ด.ช.ณฐกร ทิมยศ 8 59 ม.7 ต.ตากตก 05/06/2564 11/06/2564 11:00
65234 ด.ช.ภาณุพงศ์ ทิมยศ 10 59 ม.7 ต.ตากตก 10/06/2564 12/06/2564 17:00
00000 นางสาวพิมพ์ลภัส คุณสมบัติ 11 73 ม.7 ต.ตากตก 08/06/2564 14/06/2564 09:45
00000 นางสาวพิมพ์ลภัส คุณสมบัติ 44 73 ม.7 ต.ตากตก 13/06/2564 14/06/2564 11:45

ข้อมูลปี2564 ณ 22 มิ.ย. 2564 19:53:04