รายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย อำเภอบ้านตาก


ข้อมูลดัชนีลูกน้ำยุงลาย อำเภอบ้านตาก ปี2564

ตำบล บ้านทั้งหมด บ้านที่สำรวจทั้งหมด จำนวนบ้านที่พบลูกน้ำ จำนวนภาชนะที่สำรวจทั้งหมด จำนวนภาชนะที่พบลูกน้ำ ค่า BI ค่า CI ค่า HI
ตากออก 0 0 0 0 0 0 0 0
ตากตก 0 0 0 0 0 0 0 0
เกาะตะเภา 4340 3788 3 15930 4 0.11 0.03 0.08
ทุ่งกระเชาะ 0 0 0 0 0 0 0 0
ท้องฟ้า 0 0 0 0 0 0 0 0
สมอโคน 6448 5577 409 34886 608 10.90 1.74 7.33
แม่สลิด 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 10788 9365 412 50816 612 6.53 1.2 4.4