รายงานการควบคุมโรคไข้เลือดออก มาตรการ 3-3-1 อำเภอบ้านตาก

HN ชื่อ - สกุล อายุ บ้านเลขที่ วันที่เริ่มป่วย วันที่แพทย์วินิจฉัย รายงานหลังจากแพทย์วินิจฉัย กำจัดลูกน้ำหลังได้รับรายงาน การควบคุมโรค(พ่นยุง)หลังรับแจ้ง
วันที่ วันที่ วันที่
21752 นายสิทธิศักดิ์ ครุฑหุ่น 50 50/1 ม.2 ต.แม่สลิด 14/06/2562 19/06/2562 14:25
45821 ด.ช.ตนุภัทร พุ่มสลิด 12 113 ม.1 ต.แม่สลิด 05/07/2562 08/07/2562 11:45
7513 นายชัชชาย ขาวสนิท 18 90/1 ม.1 ต.แม่สลิด 18/07/2562 21/07/2562 09:00
56972 ด.ช.ชายณรงค์ อินหลวง 10 21/2 ม.6 ต.แม่สลิด 19/07/2562 23/07/2562 11:00
38747 ด.ช.บัณฑิต นาคจีน 13 45/1 ม.1 ต.แม่สลิด 19/07/2562 24/07/2562 13:45
8930 นายมานิต บุปผามาตร์ 30 68 ม.1 ต.แม่สลิด 30/07/2562 02/08/2562 13:55
7537 นายณัฐนนท์ ทองแก้ว 16 113/1 ม.1 ต.แม่สลิด 11/08/2562 14/08/2562 16:00
69640 ด.ญ.รวิสรา พันธ์พืช 13 28 ม.1 ต.แม่สลิด 29/08/2562 30/08/2562 14:00
36984 นายชานนท์ ชูโฉม 16 85/1 ม.1 ต.แม่สลิด 30/08/2562 01/09/2562 19:45
72609 นางสาววิวรรธนี กันเเลบ 20 40/2 ม.1 ต.แม่สลิด 05/09/2562 08/09/2562 11:15
44377 นายสิทธิกร พุ่มสลิด 15 6 ม.3 ต.ตากออก 10/09/2562 16/09/2562 13:45
38989 นายณัฐวุฒิ รายะ 15 35 ม.6 ต.แม่สลิด 24/09/2562 27/09/2562 13:00

ข้อมูลปี2562 ณ 9 ธ.ค. 2562 00:51:16