รายงานการควบคุมโรคไข้เลือดออก มาตรการ 3-3-1 อำเภอบ้านตาก

HN ชื่อ - สกุล อายุ บ้านเลขที่ วันที่เริ่มป่วย วันที่แพทย์วินิจฉัย รายงานหลังจากแพทย์วินิจฉัย กำจัดลูกน้ำหลังได้รับรายงาน การควบคุมโรค(พ่นยุง)หลังรับแจ้ง
วันที่ วันที่ วันที่
42154 ด.ช.พลวัต อ่วมนุ้ย 13 9849 ม.3 ต.แม่สลิด 05/01/2563 08/01/2563 09:30
53150 ด.ช.ธีรวัฒน์ งึมสันเทียะ 11 16/1 ม.3 ต.แม่สลิด 13/01/2563 13/01/2563 10:45
84856 ด.ช.ฉัตรวิชญ์ เรืองดิษยาวงศ์ 0.8 13/1 ม.3 ต.แม่สลิด 16/01/2563 20/01/2563 10:00
49803 ด.ช.คีราวัฒน์ จันดากุล(บุญน้อย) 14 56 ม.3 ต.แม่สลิด 16/01/2563 20/01/2563 16:10
34815 นายชนานนท์ ภู่เรือน 15 20 ม.3 ต.แม่สลิด 15/01/2563 23/01/2563 09:00
59480 ด.ช.จิรพัฒน์ จันทร์ศรี 12 34 ม.3 ต.แม่สลิด 15/03/2563 19/03/2563 10:00
79439 ด.ญ.นันทิตา จันทร์หลัก 6 25/1 ม.3 ต.แม่สลิด 26/03/2563 01/04/2563 10:30
52834 นายมรกต มณีเนตร 42 41/1 ม.3 ต.แม่สลิด 17/04/2563 21/04/2563 09:30
23302 นายกิตติพงศ์ เรืองเอก 36 42 ม.3 ต.แม่สลิด 23/04/2563 24/04/2563 10:30

ข้อมูลปี2563 ณ 30 พ.ย. 2563 20:17:27