รายงานการควบคุมโรคไข้เลือดออก มาตรการ 3-3-1 อำเภอบ้านตาก

HN ชื่อ - สกุล อายุ บ้านเลขที่ วันที่เริ่มป่วย วันที่แพทย์วินิจฉัย รายงานหลังจากแพทย์วินิจฉัย กำจัดลูกน้ำหลังได้รับรายงาน การควบคุมโรค(พ่นยุง)หลังรับแจ้ง
วันที่ วันที่ วันที่
19766 นางสาวนิลริณี ยอดเเสน 16 33 ม.7 ต.แม่สลิด 23/07/2562 25/07/2562 20:15

ข้อมูลปี2562 ณ 9 ธ.ค. 2562 01:06:40