รายงานการควบคุมโรคไข้เลือดออก มาตรการ 3-3-1 อำเภอบ้านตาก

HN ชื่อ - สกุล อายุ บ้านเลขที่ วันที่เริ่มป่วย วันที่แพทย์วินิจฉัย รายงานหลังจากแพทย์วินิจฉัย กำจัดลูกน้ำหลังได้รับรายงาน การควบคุมโรค(พ่นยุง)หลังรับแจ้ง
วันที่ วันที่ วันที่
รพ.ตสม ด.ญ.เกวลิน คุ้มมี 11 35/1 ม.2 ต.ตากออก 07/02/2562 11/02/2562 15:00
1528 นางสวาสดิ์ หมูปิน 78 49 ม.11 ต.แม่สลิด 06/02/2562 13/02/2562 14:30
17486 นายณัฐพล สุรินทรัตน์ 21 90/1 ม.11 ต.ตากออก 24/03/2562 27/03/2562 16:15
31687 นายมนพัทธ์ แก้วสุติน 16 29 ม.11 ต.แม่สลิด 10/04/2562 15/04/2562 10:00
68521 ด.ช.สิทธิชัย หมูปิน 7 103 ม.5 ต.แม่สลิด 22/06/2562 25/06/2562 13:50
26909 นางสาวชลธิชา หล้าเกี๋ยง 18 114/2 ม.4 ต.แม่สลิด 22/07/2562 26/07/2562 16:40
42991 นางสาวมะลิวัลย์ ปั้นเกี้ยว 27 29 ม.4 ต.แม่สลิด 25/09/2562 30/09/2562 08:30

ข้อมูลปี2562 ณ 9 ธ.ค. 2562 02:04:31