รายงานการควบคุมโรคไข้เลือดออก มาตรการ 3-3-1 อำเภอบ้านตาก

HN ชื่อ - สกุล อายุ บ้านเลขที่ วันที่เริ่มป่วย วันที่แพทย์วินิจฉัย รายงานหลังจากแพทย์วินิจฉัย กำจัดลูกน้ำหลังได้รับรายงาน การควบคุมโรค(พ่นยุง)หลังรับแจ้ง
วันที่ วันที่ วันที่
45106 ด.ญ.ยุพาวดี(ธีรดา) ยาดิบ 13 82/2 ม.5 ต.แม่สลิด 10/01/2563 15/01/2563 13:30
77950 ด.ช.ชาญชัย(ภาคิน) จันทร์อ้าย 7 122 ม.5 ต.แม่สลิด 13/01/2563 16/01/2563 12:00
47654 ด.ช.อานัต จันทร์เปรม 12 80 ม.5 ต.แม่สลิด 18/01/2563 21/01/2563 11:45
85007 ด.ช.ธัชธรรม สุติ 10 85 ม.5 ต.แม่สลิด 24/01/2563 29/01/2563 10:00
20368 นายวุฒิวัย แก้วโน 16 64 ม.11 ต.แม่สลิด 28/08/2563 02/09/2563 09:10
34635 นายเฉลิมชัย นามเขต 32 119 ม.11 ต.แม่สลิด 09/10/2563 11/10/2563 11:00
59365 นางสาวฐิตินนท์ รายะ 12 50 ม.11 ต.แม่สลิด 19/10/2563 20/10/2563 13:40

ข้อมูลปี2563 ณ 30 พ.ย. 2563 21:42:04