รายงานการควบคุมโรคไข้เลือดออก มาตรการ 3-3-1 อำเภอบ้านตาก

HN ชื่อ - สกุล อายุ บ้านเลขที่ วันที่เริ่มป่วย วันที่แพทย์วินิจฉัย รายงานหลังจากแพทย์วินิจฉัย กำจัดลูกน้ำหลังได้รับรายงาน การควบคุมโรค(พ่นยุง)หลังรับแจ้ง
วันที่ วันที่ วันที่
รพ.ตสม. นายวิหก ยืนยงคีรีมาศ 15 75/1 ม.5 ต.ท้องฟ้า 21/08/2562 23/08/2562 10:00
80808 นายทองหล่อ ไพรอร่าม 81 197/1 ม.7 ต.แม่สลิด 22/02/2562 27/02/2562 11:10

ข้อมูลปี2562 ณ 9 ธ.ค. 2562 02:33:42