รายงานการควบคุมโรคไข้เลือดออก มาตรการ 3-3-1 อำเภอบ้านตาก

HN ชื่อ - สกุล อายุ บ้านเลขที่ วันที่เริ่มป่วย วันที่แพทย์วินิจฉัย รายงานหลังจากแพทย์วินิจฉัย กำจัดลูกน้ำหลังได้รับรายงาน การควบคุมโรค(พ่นยุง)หลังรับแจ้ง
วันที่ วันที่ วันที่
8200 นายภาคภูมิ ตามี 26 65 ม.1 ต.สมอโคน 12/06/2562 17/06/2562 10:30
70849 ด.ญ.ชวัลรัตน์ ตั่นปิน 6 57 ม.3 ต.สมอโคน 13/07/2562 17/07/2562 16:30
65379 ด.ญ.อรวรรณ ภู่นวล 8 21/4 ม.1 ต.สมอโคน 16/07/2562 20/07/2562 14:30
39537 ด.ช.ปรเมศวร์ คล้ายคลึง 13 52/2 ม.1 ต.สมอโคน 02/08/2562 05/08/2562 15:30
19586 นายพีรณัฐ สุกสาตร์ 20 93 ม.6 ต.สมอโคน 17/08/2562 21/08/2562 15:30
4600 ด.ช.อธิป คำโคตรสูง 13 61 ม.2 ต.สมอโคน 25/08/2562 28/08/2562 14:00
68315 ด.ช.ศุภฤกษ์ ธูปเอี่ยม 7 82 ม.1 ต.สมอโคน 20/09/2562 24/09/2562 10:30

ข้อมูลปี2562 ณ 9 ธ.ค. 2562 00:53:34