รายงานการควบคุมโรคไข้เลือดออก มาตรการ 3-3-1 อำเภอบ้านตาก

HN ชื่อ - สกุล อายุ บ้านเลขที่ วันที่เริ่มป่วย วันที่แพทย์วินิจฉัย รายงานหลังจากแพทย์วินิจฉัย กำจัดลูกน้ำหลังได้รับรายงาน การควบคุมโรค(พ่นยุง)หลังรับแจ้ง
วันที่ วันที่ วันที่
12091 นายจำเนียง เทพนม 51 46 ม.3 ต.ท้องฟ้า 03/08/2562 09/08/2562 09:00 09/08/2562 09:00 09/08/2562 09:30 09/08/2562 10:30
21115 นายชิติพันธ์ นาเบ้า 17 38/1 ม.4 ต.ท้องฟ้า 03/09/2562 08/09/2562 11:15 08/09/2562 11:15 08/09/2562 14:00 09/09/2562 09:00
69176 นางปัจนา เสนารักษ์ 53 50 ม.2 ต.ท้องฟ้า 21/09/2562 27/09/2562 13:40

ข้อมูลปี2562 ณ 9 ธ.ค. 2562 01:20:59