รายงานการควบคุมโรคไข้เลือดออก มาตรการ 3-3-1 อำเภอบ้านตาก

HN ชื่อ - สกุล อายุ บ้านเลขที่ วันที่เริ่มป่วย วันที่แพทย์วินิจฉัย รายงานหลังจากแพทย์วินิจฉัย กำจัดลูกน้ำหลังได้รับรายงาน การควบคุมโรค(พ่นยุง)หลังรับแจ้ง
วันที่ วันที่ วันที่
2344 นายอรรถพล เปาเเค 22 20 ม.8 ต.ท้องฟ้า 16/06/2563 21/06/2563 09:30

ข้อมูลปี2563 ณ 30 พ.ย. 2563 20:59:15