รายงานการควบคุมโรคไข้เลือดออก มาตรการ 3-3-1 อำเภอบ้านตาก

HN ชื่อ - สกุล อายุ บ้านเลขที่ วันที่เริ่มป่วย วันที่แพทย์วินิจฉัย รายงานหลังจากแพทย์วินิจฉัย กำจัดลูกน้ำหลังได้รับรายงาน การควบคุมโรค(พ่นยุง)หลังรับแจ้ง
วันที่ วันที่ วันที่
9908 นางสาวสมใจ อ่อนเตี้ยง 33 79/1 ม.6 ต.ท้องฟ้า 01/01/2562 07/01/2562 09:00
32011 นายกี แซ่ย่าง 37 43 ม.5 ต.ท้องฟ้า 19/01/2562 24/01/2562 09:00
32543 นายประสงค์ แสงท้าว 50 89 ม.5 ต.ท้องฟ้า 03/06/2562 06/06/2562 09:00
รพ.สามเงา นายแทน แก้วคำ 34 103 ม.6 ต.ท้องฟ้า 23/08/2562 28/08/2562 16:10
16006 นางหยู แซ่ว่าง 49 6/1 ม.4 ต.สามหมื่น 01/09/2562 05/09/2562 15:40
38525 นายวีรศักดิ์ แซ่ย่าง 23 26/2 ม.5 ต.ท้องฟ้า 09/09/2562 14/09/2562 15:40
75934 นางสาวสุขจิต พยุงพนม 26 77 ม.5 ต.ท้องฟ้า 20/09/2562 25/09/2562 16:00
33689 นายชัย แซ่ย่าง 53 77 ม.5 ต.ท้องฟ้า 17/09/2562 26/09/2562 13:40

ข้อมูลปี2562 ณ 9 ธ.ค. 2562 02:25:04