รายงานการควบคุมโรคไข้เลือดออก มาตรการ 3-3-1 อำเภอบ้านตาก

HN ชื่อ - สกุล อายุ บ้านเลขที่ วันที่เริ่มป่วย วันที่แพทย์วินิจฉัย รายงานหลังจากแพทย์วินิจฉัย กำจัดลูกน้ำหลังได้รับรายงาน การควบคุมโรค(พ่นยุง)หลังรับแจ้ง
วันที่ วันที่ วันที่
36316 นางสาวกันต์นิษฐ์ เลาต๋า 16 9 ม.5 ต.ท้องฟ้า 14/06/2563 19/06/2563 15:15
ตสม. นายศตวรรษ ยังพงษ์พันธ์ 43 61/1 ม.5 ต.ท้องฟ้า 07/06/2563 11/06/2563 09:45

ข้อมูลปี2563 ณ 30 พ.ย. 2563 22:01:30