รายงานการควบคุมโรคไข้เลือดออก มาตรการ 3-3-1 อำเภอบ้านตาก

HN ชื่อ - สกุล อายุ บ้านเลขที่ วันที่เริ่มป่วย วันที่แพทย์วินิจฉัย รายงานหลังจากแพทย์วินิจฉัย กำจัดลูกน้ำหลังได้รับรายงาน การควบคุมโรค(พ่นยุง)หลังรับแจ้ง
วันที่ วันที่ วันที่
38781 ด.ช.พงศ์พัฒน์ เพิ่มเพ็ง 13 9/1 ม.2 ต.ทุ่งกระเชาะ 04/07/2562 09/07/2562 16:30
38720 นายขจิตพงษ์ แก้วเสน 22 139 ม.3 ต.ทุ่งกระเชาะ 06/07/2562 09/07/2562 16:30

ข้อมูลปี2562 ณ 9 ธ.ค. 2562 01:12:29