รายงานการควบคุมโรคไข้เลือดออก มาตรการ 3-3-1 อำเภอบ้านตาก

HN ชื่อ - สกุล อายุ บ้านเลขที่ วันที่เริ่มป่วย วันที่แพทย์วินิจฉัย รายงานหลังจากแพทย์วินิจฉัย กำจัดลูกน้ำหลังได้รับรายงาน การควบคุมโรค(พ่นยุง)หลังรับแจ้ง
วันที่ วันที่ วันที่
72624 นายวุฒินันท์ อ้ายพุก 21 5 ม.10 ต.ทุ่งกระเชาะ 22/07/2563 27/07/2563 14:45

ข้อมูลปี2563 ณ 11 ส.ค. 2563 01:31:45