รายงานการควบคุมโรคไข้เลือดออก มาตรการ 3-3-1 อำเภอบ้านตาก

HN ชื่อ - สกุล อายุ บ้านเลขที่ วันที่เริ่มป่วย วันที่แพทย์วินิจฉัย รายงานหลังจากแพทย์วินิจฉัย กำจัดลูกน้ำหลังได้รับรายงาน การควบคุมโรค(พ่นยุง)หลังรับแจ้ง
วันที่ วันที่ วันที่
80775 พระกำพล คีรีวิจิตร 15 วัดพระบรมธาตุ ม.3 ต.เกาะตะเภา 11/01/2562 14/01/2562 11:45
84353 ด.ช.ธนา วาศรีคำ 12 95 ม.3 ต.เกาะตะเภา 27/07/2562 01/08/2562 15:00
31717 นายธวัชชัย มูลห่าน 21 72 ม.3 ต.เกาะตะเภา 02/09/2562 03/09/2562 08:50
8881 นางสาวสลักจิตร หมีเมือง 24 98 ม.4 ต.เกาะตะเภา 28/09/2562 30/09/2562 13:45

ข้อมูลปี2562 ณ 9 ธ.ค. 2562 01:40:40