รายงานการควบคุมโรคไข้เลือดออก มาตรการ 3-3-1 อำเภอบ้านตาก

HN ชื่อ - สกุล อายุ บ้านเลขที่ วันที่เริ่มป่วย วันที่แพทย์วินิจฉัย รายงานหลังจากแพทย์วินิจฉัย กำจัดลูกน้ำหลังได้รับรายงาน การควบคุมโรค(พ่นยุง)หลังรับแจ้ง
วันที่ วันที่ วันที่
รพ.ตสม. นายวิหก ยืนยงคีรีมาศ 17 75/1 ม.5 ต.ท้องฟ้า 25/07/2562 27/07/2562 14:00
46247 นางสาวธนัชพร ยศปัญญา 16 33 ม.5 ต.ตากตก 06/08/2562 09/08/2562 11:50
50856 ด.ช.ณัฐนนท์ บุญเกาะ 12 11/5 ม.5 ต.ตากตก 03/10/2562 09/10/2562 16:30
33142 นายพิฆเนศ สอนไว 15 95 ม.9 ต.ตากตก 11/10/2562 15/10/2562 13:45

ข้อมูลปี2562 ณ 9 ธ.ค. 2562 00:51:10