รายงานการควบคุมโรคไข้เลือดออก มาตรการ 3-3-1 อำเภอบ้านตาก

HN ชื่อ - สกุล อายุ บ้านเลขที่ วันที่เริ่มป่วย วันที่แพทย์วินิจฉัย รายงานหลังจากแพทย์วินิจฉัย กำจัดลูกน้ำหลังได้รับรายงาน การควบคุมโรค(พ่นยุง)หลังรับแจ้ง
วันที่ วันที่ วันที่
3404 ด.ช.ภัทรนัน มาคงามเมือง 6 32/2 ม.3 ต.ตากตก 14/07/2562 22/07/2562 16:00
63866 ด.ญ.กันติชา คำหล้า 10 32/1 ม.2 ต.ตากตก 22/07/2562 25/07/2562 13:40
63572 ด.ช.ธนวันต์ ปานแดง 9 25/1 ม.4 ต.ตากตก 28/07/2562 31/07/2562 19:00

ข้อมูลปี2562 ณ 9 ธ.ค. 2562 00:58:43