รายงานการควบคุมโรคไข้เลือดออก มาตรการ 3-3-1 อำเภอบ้านตาก

HN ชื่อ - สกุล อายุ บ้านเลขที่ วันที่เริ่มป่วย วันที่แพทย์วินิจฉัย รายงานหลังจากแพทย์วินิจฉัย กำจัดลูกน้ำหลังได้รับรายงาน การควบคุมโรค(พ่นยุง)หลังรับแจ้ง
วันที่ วันที่ วันที่
27654 นางสาวณัฏฐณิชา ปันนา 15 44 ม.10 ต.ตากออก 12/07/2562 18/07/2562 13:30
84351 ด.ช.จิรายุ ปิ่นแก้ว 1 48/2 ม.10 ต.ตากออก 25/07/2562 28/07/2562 09:30
20383 นางสาวธมลวรรณ แก้วลอยเลิศ 16 94 ม.10 ต.ตากออก 11/10/2562 14/10/2562 12:00

ข้อมูลปี2562 ณ 9 ธ.ค. 2562 01:26:39