รายงานการควบคุมโรคไข้เลือดออก มาตรการ 3-3-1 อำเภอบ้านตาก

HN ชื่อ - สกุล อายุ บ้านเลขที่ วันที่เริ่มป่วย วันที่แพทย์วินิจฉัย รายงานหลังจากแพทย์วินิจฉัย กำจัดลูกน้ำหลังได้รับรายงาน การควบคุมโรค(พ่นยุง)หลังรับแจ้ง
วันที่ วันที่ วันที่
64433 ด.ช.ปฐมพงศ์ สาดทอง 9 51/4 ม.12 ต.ตากออก 14/07/2563 18/07/2563 16:00
18662 นายอัมรินทร์ สิงห์เหลือ 22 38 ม.10 ต.ตากออก 21/07/2563 27/07/2563 14:00
64970 ด.ญ.อนันต์ธิดา มายะ 9 56/3 ม.12 ต.ตากออก 01/08/2563 05/08/2563 14:20

ข้อมูลปี2563 ณ 30 พ.ย. 2563 21:05:31