รายงานการควบคุมโรคไข้เลือดออก มาตรการ 3-3-1 อำเภอบ้านตาก

HN ชื่อ - สกุล อายุ บ้านเลขที่ วันที่เริ่มป่วย วันที่แพทย์วินิจฉัย รายงานหลังจากแพทย์วินิจฉัย กำจัดลูกน้ำหลังได้รับรายงาน การควบคุมโรค(พ่นยุง)หลังรับแจ้ง
วันที่ วันที่ วันที่
รพ.ตสม. นายวิหก ยืนยงคีรีมาศ 16 75/1 ม.5 ต.ท้องฟ้า 21/07/2562 25/07/2562 16:25 25/07/2562 16:30 25/07/2562 17:00 26/07/2562 09:00
รพ.ตสม ด.ญ.เกวลิน คุ้มมี 3 35/1 ม.2 ต.ตากออก 18/01/2562 22/01/2562 16:30 22/01/2562 16:30 22/01/2562 17:30 23/01/2562 09:00
13533 นายสงวน วงษ์กาวิน 62 63 ม.4 ต.ตากออก 08/02/2562 12/02/2562 15:00
15511 นายปิยพงษ์ รุ่งระวี 35 24 ม.7 ต.ตากออก 20/06/2562 23/06/2562 17:00 23/06/2562 17:10 23/06/2562 18:00 24/06/2562 09:00
47364 ด.ช.วรากร ศิริเจริญยศ 12 14/1 ม.9 ต.ตากออก 29/06/2562 04/07/2562 17:00 04/07/2562 17:00 04/07/2562 18:00 05/07/2562 09:00
68724 ด.ช.สุวัจน์ ทองเพชร 14 186 ม.14 ต.ตากออก 18/07/2562 21/07/2562 09:00 21/07/2562 10:00 21/07/2562 11:00 22/07/2562 08:00
37813 นางสาวรัชดาภรณ์ รุ่งระวี 34 24 ม.7 ต.ตากออก 20/07/2562 23/07/2562 09:00 23/07/2562 10:00 23/07/2562 10:00 23/07/2562 13:00
21817 นายชยุตพงศ์ แสงท้าว 15 185 ม.3 ต.ตากออก 27/07/2562 31/07/2562 16:30 31/07/2562 17:00 31/07/2562 17:30 01/08/2562 09:00
63545 ด.ญ.สุทธิลักษณ์ นุชชะ 9 93/3 ม.4 ต.ตากออก 12/09/2562 16/09/2562 13:45
61645 ด.ญ.อรวรา วงษ์แสน 9 162 ม.8 ต.ตากออก 14/09/2562 16/09/2562 16:30

ข้อมูลปี2562 ณ 9 ธ.ค. 2562 01:55:55