รายงานการควบคุมโรคไข้เลือดออก มาตรการ 3-3-1 อำเภอบ้านตาก

HN ชื่อ - สกุล อายุ บ้านเลขที่ วันที่เริ่มป่วย วันที่แพทย์วินิจฉัย รายงานหลังจากแพทย์วินิจฉัย กำจัดลูกน้ำหลังได้รับรายงาน การควบคุมโรค(พ่นยุง)หลังรับแจ้ง
วันที่ วันที่ วันที่
66298 ด.ช.วุฒิภัทร แซ่กอ 8 84/4 ม.3 ต.ตากออก 16/01/2563 24/01/2563 12:00 24/01/2563 12:30 24/01/2563 13:30 24/01/2563 14:00

ข้อมูลปี2563 ณ 11 ส.ค. 2563 02:11:09