รายงานการควบคุมโรคไข้เลือดออก มาตรการ 3-3-1 อำเภอบ้านตาก

HN ชื่อ - สกุล อายุ บ้านเลขที่ วันที่เริ่มป่วย วันที่แพทย์วินิจฉัย รายงานหลังจากแพทย์วินิจฉัย กำจัดลูกน้ำหลังได้รับรายงาน การควบคุมโรค(พ่นยุง)หลังรับแจ้ง
วันที่ วันที่ วันที่
66298 ด.ช.วุฒิภัทร แซ่กอ 8 84/4 ม.3 ต.ตากออก 16/01/2563 24/01/2563 12:00 24/01/2563 12:30 24/01/2563 13:30 24/01/2563 14:00
33682 นายณภัทร แซ่ย่าง 15 บ้านพักโรงเรียน ม.4 ต.ตากออก 26/08/2563 31/08/2563 10:00 31/08/2563 10:30 31/08/2563 11:00 31/08/2563 13:00

ข้อมูลปี2563 ณ 30 พ.ย. 2563 21:33:48