รายงานการควบคุมโรคไข้เลือดออก มาตรการ 3-3-1 อำเภอบ้านตาก

HN ชื่อ - สกุล อายุ บ้านเลขที่ วันที่เริ่มป่วย วันที่แพทย์วินิจฉัย รายงานหลังจากแพทย์วินิจฉัย กำจัดลูกน้ำหลังได้รับรายงาน การควบคุมโรค(พ่นยุง)หลังรับแจ้ง
วันที่ วันที่ วันที่
56557 ด.ช.ภูริณัฐ แซ่ว่าง 9 15 ม.4 ต.สามหมื่น 01/01/2561 08/01/2561 09:30
37795 นางคำรูญ ยศสาย 66 47 ม.9 ต.แม่สลิด 05/01/2561 10/01/2561 11:30
46428 ด.ช.ธนภัทร สุขสุวรรณ์ 14 157 ม.10 ต.ตากตก 29/01/2561 03/02/2561 12:15
1531 นางสน วันตา 69 112 ม.5 ต.เกาะตะเภา 02/02/2561 06/02/2561 11:00
40415 ด.ญ.วิริยา สุขสุวรรณ์ 11 157/1 ม.10 ต.ตากตก 02/02/2561 06/02/2561 13:20
60815 ด.ญ.ทิพระดา กลิ่นคูณ 9 48 ม.1 ต.สมอโคน 12/02/2561 19/02/2561 18:00
7031 นายธนกร วุฒิธิ 20 106 ม.10 ต.เกาะตะเภา 19/02/2561 21/02/2561 11:30
16286 นางรวน เชื้อบัว 94 94 ม.3 ต.ตากตก 16/02/2561 23/02/2561 11:40
35215 ด.ช.กฤติภัทร อ้วนตุ้ย 12 58/1 ม.6 ต.ตากออก 02/03/2561 05/03/2561 15:50 05/03/2561 16:00 05/03/2561 17:00 06/03/2561 09:00
10866 นายภัทรพล คำเกิด 18 124/2 ม.6 ต.ตากออก 06/03/2561 13/03/2561 16:00 13/03/2561 16:30 13/03/2561 17:00 14/03/2561 09:00
81837 ด.ช.ธนทัต แสนเปา 0.8 12/2 ม.7 ต.ทุ่งกระเชาะ 04/04/2561 06/04/2561 15:00
11673 นายวรวุฒิ สวนสี 37 173 ม.5 ต.แม่สลิด 24/04/2561 04/05/2561 17:00
23042 นางสาวสุกัลยา ตาสุติน 19 314 ม.13 ต.ตากออก 04/05/2561 08/05/2561 09:00 08/05/2561 09:30 08/05/2561 10:30 08/05/2561 13:00
68975 นางอำพร มุ่ยแดง 47 81 ม.6 ต.ทุ่งกระเชาะ 03/05/2561 09/05/2561 14:00
82008 นายนิรุต เทือกไชยคำ 20 - ม.5 ต.ตากออก 12/05/2561 14/05/2561 14:46 14/05/2561 15:00 14/05/2561 15:30 14/05/2561 16:00
12248 นายจีระศักดิ์ มาสมประสงค์ 20 - ม.5 ต.ตากออก 13/05/2561 16/05/2561 09:50 16/05/2561 10:00 16/05/2561 10:30 16/05/2561 13:00
45571 นางสาวปภาดา เงินดี 32 119/1 ม.9 ต.ตากตก 18/05/2561 23/05/2561 11:10
18657 นางสาวภาวิณี นิลบุรี 18 48/1 ม.1 ต.ตากออก 01/06/2561 06/06/2561 15:00 06/06/2561 15:15 06/06/2561 16:00 07/06/2561 09:00
8569 นางสาวอมรรัตน์ เพ็ญพันธ์ 18 69/1 ม.1 ต.ตากออก 02/06/2561 08/06/2561 15:00 08/06/2561 15:45 08/06/2561 16:30 09/06/2561 09:00
รพ.ตสม. นายสมศักดิ์ พฤษไพบูลย์กิจ 44 133 ม.9 ต.แม่สลิด 07/06/2561 12/06/2561 12:00
66858 ด.ญ.ปทิตตา สมีนาง 14 41/9 ม.9 ต.สมอโคน 11/06/2561 12/06/2561 19:00
13755 ด.ญ.อารยา เบื้องสุวรรณ์ 12 100 ม.7 ต.สมอโคน 08/06/2561 13/06/2561 15:20

ข้อมูลปี2561 ณ 19 พ.ย. 2561 10:56:16