รายงานการควบคุมโรคไข้เลือดออก มาตรการ 3-3-1 อำเภอบ้านตาก

HN ชื่อ - สกุล อายุ บ้านเลขที่ วันที่เริ่มป่วย วันที่แพทย์วินิจฉัย รายงานหลังจากแพทย์วินิจฉัย กำจัดลูกน้ำหลังได้รับรายงาน การควบคุมโรค(พ่นยุง)หลังรับแจ้ง
วันที่ วันที่ วันที่
42154 ด.ช.พลวัต อ่วมนุ้ย 13 9849 ม.3 ต.แม่สลิด 05/01/2563 08/01/2563 09:30
53150 ด.ช.ธีรวัฒน์ งึมสันเทียะ 11 16/1 ม.3 ต.แม่สลิด 13/01/2563 13/01/2563 10:45
45106 ด.ญ.ยุพาวดี(ธีรดา) ยาดิบ 13 82/2 ม.5 ต.แม่สลิด 10/01/2563 15/01/2563 13:30
77950 ด.ช.ชาญชัย(ภาคิน) จันทร์อ้าย 7 122 ม.5 ต.แม่สลิด 13/01/2563 16/01/2563 12:00
84856 ด.ช.ฉัตรวิชญ์ เรืองดิษยาวงศ์ 0.8 13/1 ม.3 ต.แม่สลิด 16/01/2563 20/01/2563 10:00
49803 ด.ช.คีราวัฒน์ จันดากุล(บุญน้อย) 14 56 ม.3 ต.แม่สลิด 16/01/2563 20/01/2563 16:10
47654 ด.ช.อานัต จันทร์เปรม 12 80 ม.5 ต.แม่สลิด 18/01/2563 21/01/2563 11:45
34815 นายชนานนท์ ภู่เรือน 15 20 ม.3 ต.แม่สลิด 15/01/2563 23/01/2563 09:00
66298 ด.ช.วุฒิภัทร แซ่กอ 8 84/4 ม.3 ต.ตากออก 16/01/2563 24/01/2563 12:00 24/01/2563 12:30 24/01/2563 13:30 24/01/2563 14:00
85007 ด.ช.ธัชธรรม สุติ 10 85 ม.5 ต.แม่สลิด 24/01/2563 29/01/2563 10:00
59480 ด.ช.จิรพัฒน์ จันทร์ศรี 12 34 ม.3 ต.แม่สลิด 15/03/2563 19/03/2563 10:00
79439 ด.ญ.นันทิตา จันทร์หลัก 6 25/1 ม.3 ต.แม่สลิด 26/03/2563 01/04/2563 10:30
52834 นายมรกต มณีเนตร 42 41/1 ม.3 ต.แม่สลิด 17/04/2563 21/04/2563 09:30
23302 นายกิตติพงศ์ เรืองเอก 36 42 ม.3 ต.แม่สลิด 23/04/2563 24/04/2563 10:30
ตสม. นายศตวรรษ ยังพงษ์พันธ์ 43 61/1 ม.5 ต.ท้องฟ้า 07/06/2563 11/06/2563 09:45
36316 นางสาวกันต์นิษฐ์ เลาต๋า 16 9 ม.5 ต.ท้องฟ้า 14/06/2563 19/06/2563 15:15
2344 นายอรรถพล เปาเเค 22 20 ม.8 ต.ท้องฟ้า 16/06/2563 21/06/2563 09:30
64433 ด.ช.ปฐมพงศ์ สาดทอง 9 51/4 ม.12 ต.ตากออก 14/07/2563 18/07/2563 16:00
18662 นายอัมรินทร์ สิงห์เหลือ 22 38 ม.10 ต.ตากออก 21/07/2563 27/07/2563 14:00
72624 นายวุฒินันท์ อ้ายพุก 21 5 ม.10 ต.ทุ่งกระเชาะ 22/07/2563 27/07/2563 14:45
64970 ด.ญ.อนันต์ธิดา มายะ 9 56/3 ม.12 ต.ตากออก 01/08/2563 05/08/2563 14:20
21605 นายชนะ เกตุพา 46 191 ม.10 ต.ทุ่งกระเชาะ 02/08/2563 05/08/2563 14:20
33682 นายณภัทร แซ่ย่าง 15 บ้านพักโรงเรียน ม.4 ต.ตากออก 26/08/2563 31/08/2563 10:00 31/08/2563 10:30 31/08/2563 11:00 31/08/2563 13:00
20368 นายวุฒิวัย แก้วโน 16 64 ม.11 ต.แม่สลิด 28/08/2563 02/09/2563 09:10
34635 นายเฉลิมชัย นามเขต 32 119 ม.11 ต.แม่สลิด 09/10/2563 11/10/2563 11:00
59365 นางสาวฐิตินนท์ รายะ 12 50 ม.11 ต.แม่สลิด 19/10/2563 20/10/2563 13:40

ข้อมูลปี2563 ณ 30 พ.ย. 2563 21:10:23