รายงานการควบคุมโรคไข้เลือดออก มาตรการ 3-3-1 อำเภอบ้านตาก

HN ชื่อ - สกุล อายุ บ้านเลขที่ วันที่เริ่มป่วย วันที่แพทย์วินิจฉัย รายงานหลังจากแพทย์วินิจฉัย กำจัดลูกน้ำหลังได้รับรายงาน การควบคุมโรค(พ่นยุง)หลังรับแจ้ง
วันที่ วันที่ วันที่
31216 ด.ช.ครรชน ศิริ 14 76 ม.5 ต.ทุ่งกระเชาะ 08/01/2560 12/01/2560 10:00 12/01/2560 10:30 12/01/2560 12:30 12/01/2560 13:00
78166 นายวิเชียร บัวเขียว 34 3/5 ม.3 ต.ตากออก 06/02/2560 10/02/2560 15:00 10/02/2560 15:45 10/02/2560 16:00 11/02/2560 09:00
2688 นางสาวนราพร ต่ายโพธิ์ 19 3 ม.5 ต.เกาะตะเภา 06/05/2560 09/05/2560 15:30
24288 ด.ญ.ภริตา เต๋ทิ 13 106 ม.4 ต.ตากออก 15/05/2560 22/05/2560 11:00 22/05/2560 11:30 22/05/2560 13:00 22/05/2560 14:00
78247 ด.ช.ภัคพงษ์ กาทอง 3.8 37 ม.6 ต.ตากตก 24/05/2560 26/05/2560 10:00
77258 ด.ช.ปิยวัฒน์ พรมวงศ์(สีนวนขำ) 7 51 ม.4 ต.ตากออก 02/06/2560 07/06/2560 11:00 07/06/2560 12:30 07/06/2560 13:30 08/06/2560 08:45
1550 นายธนากร ม่านเขียว 15 45/3 ม.4 ต.ตากออก 03/06/2560 07/06/2560 13:00 07/06/2560 13:00 07/06/2560 14:00 07/06/2560 15:00
78470 นางสาวกาญจนา วงศ์คม 28 9/1 ม.11 ต.ตากออก 15/06/2560 20/06/2560 15:30 20/06/2560 16:00 20/06/2560 16:30 20/06/2560 16:30
51051 ด.ญ.เกศรา มั่งเชียง 9 88 ม.10 ต.ตากตก 30/06/2560 03/07/2560 15:50
29035 ด.ช.กิตติศัพท์ จันตะโพธิ์ 12 150/1 ม.10 ต.ตากตก 29/06/2560 03/07/2560 15:50
65756 นางสาวภัชชานันท์ ศรีโสภา 33 4/1 ม.11 ต.ตากออก 04/07/2560 09/07/2560 15:00 09/07/2560 15:30 09/07/2560 17:00 10/07/2560 08:10
16711 นางอรวรรณ คงปาน 55 80/3 ม.14 ต.ตากออก 02/07/2560 11/07/2560 13:30 11/07/2560 14:00 11/07/2560 15:00 11/07/2560 15:30
26626 นางสาวธนพร ช่อเพชรงาม 21 24 ม.2 ต.ท้องฟ้า 12/07/2560 16/07/2560 13:00
27607 นายสิทธิชัย แขวงถึง 18 119/2 ม.10 ต.ตากตก 13/07/2560 17/07/2560 16:00
8166 นายสามารถ กาจักร 16 126 ม.10 ต.ตากตก 12/07/2560 18/07/2560 11:00
11094 ด.ญ.วรกมล สมแก้ว 1.5 65 ม.2 ต.ท้องฟ้า 15/07/2560 18/07/2560 16:00
81144 พระเบิร์ด มะลิวัน(ถาวโร) 38 วัดชัยมงคล ม.7 ต.ตากออก 24/07/2560 25/07/2560 10:45
15282 นางสาวนฤมล แก้วจันทร์เพชร 17 24 ม.10 ต.ตากออก 20/07/2560 25/07/2560 10:45
2635 ด.ช.ธีรภัทร์ แก้วสุฟอง 14 127 ม.5 ต.เกาะตะเภา 22/07/2560 25/07/2560 15:15
63152 นางสาวบุญเรือง กัณฑวงษ์ 23 88 ม.10 ต.แม่สลิด 26/07/2560 30/07/2560 16:00
549 นางสาววรรณวสา แก้วจันทร์เพชร 30 87/1 ม.10 ต.แม่สลิด 27/07/2560 30/07/2560 16:00
16462 นายสรศักดิ์ มณีเขียว 16 80/1 ม.10 ต.ตากตก 26/07/2560 30/07/2560 16:00
39812 ด.ช.ธีรดนย์ ซุยเพ็ง 11 32 ม.10 ต.ตากออก 26/07/2560 30/07/2560 16:30
80156 นางสาวกิรณา วัชรสิริชัยกุล 17 หอพัก ม.5 ต.ตากออก 29/07/2560 01/08/2560 09:00 01/08/2560 09:30 01/08/2560 10:30 01/08/2560 15:00
51008 ด.ช.นัธพงษ์ แก้วจันทร์เพชร 9 88/2 ม.12 ต.ตากออก 31/07/2560 04/08/2560 12:00
456 นายชยาวุฒิ ชัยชนะ 19 บ้านพักครู รร.ประชาวิทย์ ม.5 ต.ตากออก 01/08/2560 04/08/2560 13:40 04/08/2560 14:00 04/08/2560 14:30 04/08/2560 16:00
791 นางศศิธร ชัยมัง 60 2/1 ม.6 ต.ตากตก 05/08/2560 08/08/2560 13:40
7891 นายยิ่งศักดิ์ ชัยมัง 66 2/1 ม.6 ต.ตากตก 07/08/2560 08/08/2560 14:40
4853 นายพิสุทธิ์ สอนสุวิทย์ 80 2/1 ม.6 ต.ตากตก 07/08/2560 09/08/2560 14:30
63075 ด.ช.อภิวัฒน์ กาใจ 7 60 ม.4 ต.ท้องฟ้า 08/08/2560 10/08/2560 12:00
25351 ด.ช.พีรพัฒน์ บุญศรี 13 6 ม.10 ต.แม่สลิด 14/08/2560 17/08/2560 13:00

ข้อมูลปี2560 ณ 17 ส.ค. 2560 22:30:45