รายงานการควบคุมโรคไข้เลือดออก มาตรการ 3-3-1 อำเภอบ้านตาก

HN ชื่อ - สกุล อายุ บ้านเลขที่ วันที่เริ่มป่วย วันที่แพทย์วินิจฉัย รายงานหลังจากแพทย์วินิจฉัย กำจัดลูกน้ำหลังได้รับรายงาน การควบคุมโรค(พ่นยุง)หลังรับแจ้ง
วันที่ วันที่ วันที่
9908 นางสาวสมใจ อ่อนเตี้ยง 33 79/1 ม.6 ต.ท้องฟ้า 01/01/2562 07/01/2562 09:00
80775 พระกำพล คีรีวิจิตร 15 วัดพระบรมธาตุ ม.3 ต.เกาะตะเภา 11/01/2562 14/01/2562 11:45
56265 ด.ญ.ธนัชพร ใจยา 10 22/2 ม.6 ต.เกาะตะเภา 13/01/2562 16/01/2562 08:50
รพ.ตสม ด.ญ.เกวลิน คุ้มมี 3 35/1 ม.2 ต.ตากออก 18/01/2562 22/01/2562 16:30 22/01/2562 16:30 22/01/2562 17:30 23/01/2562 09:00
32011 นายกี แซ่ย่าง 37 43 ม.5 ต.ท้องฟ้า 19/01/2562 24/01/2562 09:00
รพ.ตสม ด.ญ.เกวลิน คุ้มมี 11 35/1 ม.2 ต.ตากออก 07/02/2562 11/02/2562 15:00
13533 นายสงวน วงษ์กาวิน 62 63 ม.4 ต.ตากออก 08/02/2562 12/02/2562 15:00
1528 นางสวาสดิ์ หมูปิน 78 49 ม.11 ต.แม่สลิด 06/02/2562 13/02/2562 14:30
80808 นายทองหล่อ ไพรอร่าม 81 197/1 ม.7 ต.แม่สลิด 22/02/2562 27/02/2562 11:10
17486 นายณัฐพล สุรินทรัตน์ 21 90/1 ม.11 ต.ตากออก 24/03/2562 27/03/2562 16:15
31687 นายมนพัทธ์ แก้วสุติน 16 29 ม.11 ต.แม่สลิด 10/04/2562 15/04/2562 10:00
32543 นายประสงค์ แสงท้าว 50 89 ม.5 ต.ท้องฟ้า 03/06/2562 06/06/2562 09:00
8200 นายภาคภูมิ ตามี 26 65 ม.1 ต.สมอโคน 12/06/2562 17/06/2562 10:30
21752 นายสิทธิศักดิ์ ครุฑหุ่น 50 50/1 ม.2 ต.แม่สลิด 14/06/2562 19/06/2562 14:25
15511 นายปิยพงษ์ รุ่งระวี 35 24 ม.7 ต.ตากออก 20/06/2562 23/06/2562 17:00 23/06/2562 17:10 23/06/2562 18:00 24/06/2562 09:00
68521 ด.ช.สิทธิชัย หมูปิน 7 103 ม.5 ต.แม่สลิด 22/06/2562 25/06/2562 13:50
47364 ด.ช.วรากร ศิริเจริญยศ 12 14/1 ม.9 ต.ตากออก 29/06/2562 04/07/2562 17:00 04/07/2562 17:00 04/07/2562 18:00 05/07/2562 09:00
45821 ด.ช.ตนุภัทร พุ่มสลิด 12 113 ม.1 ต.แม่สลิด 05/07/2562 08/07/2562 11:45
38781 ด.ช.พงศ์พัฒน์ เพิ่มเพ็ง 13 9/1 ม.2 ต.ทุ่งกระเชาะ 04/07/2562 09/07/2562 16:30
38720 นายขจิตพงษ์ แก้วเสน 22 139 ม.3 ต.ทุ่งกระเชาะ 06/07/2562 09/07/2562 16:30
70849 ด.ญ.ชวัลรัตน์ ตั่นปิน 6 57 ม.3 ต.สมอโคน 13/07/2562 17/07/2562 16:30
27654 นางสาวณัฏฐณิชา ปันนา 15 44 ม.10 ต.ตากออก 12/07/2562 18/07/2562 13:30
65379 ด.ญ.อรวรรณ ภู่นวล 8 21/4 ม.1 ต.สมอโคน 16/07/2562 20/07/2562 14:30
68724 ด.ช.สุวัจน์ ทองเพชร 14 186 ม.14 ต.ตากออก 18/07/2562 21/07/2562 09:00 21/07/2562 10:00 21/07/2562 11:00 22/07/2562 08:00
7513 นายชัชชาย ขาวสนิท 18 90/1 ม.1 ต.แม่สลิด 18/07/2562 21/07/2562 09:00
3404 ด.ช.ภัทรนัน มาคงามเมือง 6 32/2 ม.3 ต.ตากตก 14/07/2562 22/07/2562 16:00
37813 นางสาวรัชดาภรณ์ รุ่งระวี 34 24 ม.7 ต.ตากออก 20/07/2562 23/07/2562 09:00 23/07/2562 10:00 23/07/2562 10:00 23/07/2562 13:00
56972 ด.ช.ชายณรงค์ อินหลวง 10 21/2 ม.6 ต.แม่สลิด 19/07/2562 23/07/2562 11:00
11918 ด.ช.รัฐภูมิ บุญเสริม 13 15 ม.9 ต.เกาะตะเภา 22/07/2562 23/07/2562 16:10
38747 ด.ช.บัณฑิต นาคจีน 13 45/1 ม.1 ต.แม่สลิด 19/07/2562 24/07/2562 13:45
63866 ด.ญ.กันติชา คำหล้า 10 32/1 ม.2 ต.ตากตก 22/07/2562 25/07/2562 13:40
รพ.ตสม. นายวิหก ยืนยงคีรีมาศ 16 75/1 ม.5 ต.ท้องฟ้า 21/07/2562 25/07/2562 16:25 25/07/2562 16:30 25/07/2562 17:00 26/07/2562 09:00
19766 นางสาวนิลริณี ยอดเเสน 16 33 ม.7 ต.แม่สลิด 23/07/2562 25/07/2562 20:15
26909 นางสาวชลธิชา หล้าเกี๋ยง 18 114/2 ม.4 ต.แม่สลิด 22/07/2562 26/07/2562 16:40
รพ.ตสม. นายวิหก ยืนยงคีรีมาศ 17 75/1 ม.5 ต.ท้องฟ้า 25/07/2562 27/07/2562 14:00
84351 ด.ช.จิรายุ ปิ่นแก้ว 1 48/2 ม.10 ต.ตากออก 25/07/2562 28/07/2562 09:30
21817 นายชยุตพงศ์ แสงท้าว 15 185 ม.3 ต.ตากออก 27/07/2562 31/07/2562 16:30 31/07/2562 17:00 31/07/2562 17:30 01/08/2562 09:00
63572 ด.ช.ธนวันต์ ปานแดง 9 25/1 ม.4 ต.ตากตก 28/07/2562 31/07/2562 19:00
84353 ด.ช.ธนา วาศรีคำ 12 95 ม.3 ต.เกาะตะเภา 27/07/2562 01/08/2562 15:00
8930 นายมานิต บุปผามาตร์ 30 68 ม.1 ต.แม่สลิด 30/07/2562 02/08/2562 13:55
39537 ด.ช.ปรเมศวร์ คล้ายคลึง 13 52/2 ม.1 ต.สมอโคน 02/08/2562 05/08/2562 15:30

ข้อมูลปี2562 ณ 21 ส.ค. 2562 15:40:42