รายงานการควบคุมโรคไข้เลือดออก มาตรการ 3-3-1 อำเภอบ้านตาก

HN ชื่อ - สกุล อายุ บ้านเลขที่ วันที่เริ่มป่วย วันที่แพทย์วินิจฉัย รายงานหลังจากแพทย์วินิจฉัย กำจัดลูกน้ำหลังได้รับรายงาน การควบคุมโรค(พ่นยุง)หลังรับแจ้ง
วันที่ วันที่ วันที่
31216 ด.ช.ครรชน ศิริ 14 76 ม.5 ต.ทุ่งกระเชาะ 08/01/2560 12/01/2560 10:00 12/01/2560 10:30 12/01/2560 12:30 12/01/2560 13:00
78166 นายวิเชียร บัวเขียว 34 3/5 ม.3 ต.ตากออก 06/02/2560 10/02/2560 15:00 10/02/2560 15:45 10/02/2560 16:00 11/02/2560 09:00

ข้อมูลปี2560 ณ 25 มิ.ย. 2560 01:49:22