รายงานการควบคุมโรคไข้เลือดออก มาตรการ 3-3-1 อำเภอบ้านตาก

HN ชื่อ - สกุล อายุ บ้านเลขที่ วันที่เริ่มป่วย วันที่แพทย์วินิจฉัย รายงานหลังจากแพทย์วินิจฉัย กำจัดลูกน้ำหลังได้รับรายงาน การควบคุมโรค(พ่นยุง)หลังรับแจ้ง
วันที่ วันที่ วันที่
31216 ด.ช.ครรชน ศิริ 14 76 ม.5 ต.ทุ่งกระเชาะ 08/01/2560 12/01/2560 10:00 12/01/2560 10:30 12/01/2560 12:30 12/01/2560 13:00
78166 นายวิเชียร บัวเขียว 34 3/5 ม.3 ต.ตากออก 06/02/2560 10/02/2560 15:00 10/02/2560 15:45 10/02/2560 16:00 11/02/2560 09:00
2688 นางสาวนราพร ต่ายโพธิ์ 19 3 ม.5 ต.เกาะตะเภา 06/05/2560 09/05/2560 15:30
24288 ด.ญ.ภริตา เต๋ทิ 13 106 ม.4 ต.ตากออก 15/05/2560 22/05/2560 11:00 22/05/2560 11:30 22/05/2560 13:00 22/05/2560 14:00
78247 ด.ช.ภัคพงษ์ กาทอง 3.8 37 ม.6 ต.ตากตก 24/05/2560 26/05/2560 10:00
77258 ด.ช.ปิยวัฒน์ พรมวงศ์(สีนวนขำ) 7 51 ม.4 ต.ตากออก 02/06/2560 07/06/2560 11:00 07/06/2560 12:30 07/06/2560 13:30 08/06/2560 08:45
1550 นายธนากร ม่านเขียว 15 45/3 ม.4 ต.ตากออก 03/06/2560 07/06/2560 13:00 07/06/2560 13:00 07/06/2560 14:00 07/06/2560 15:00
78470 นางสาวกาญจนา วงศ์คม 28 9/1 ม.11 ต.ตากออก 15/06/2560 20/06/2560 15:30 20/06/2560 16:00 20/06/2560 16:30 20/06/2560 16:30
51051 ด.ญ.เกศรา มั่งเชียง 9 88 ม.10 ต.ตากตก 30/06/2560 03/07/2560 15:50
29035 ด.ช.กิตติศัพท์ จันตะโพธิ์ 12 150/1 ม.10 ต.ตากตก 29/06/2560 03/07/2560 15:50
65756 นางสาวภัชชานันท์ ศรีโสภา 33 4/1 ม.11 ต.ตากออก 04/07/2560 09/07/2560 15:00 09/07/2560 15:30 09/07/2560 17:00 10/07/2560 08:10
16711 นางอรวรรณ คงปาน 55 80/3 ม.14 ต.ตากออก 02/07/2560 11/07/2560 13:30 11/07/2560 14:00 11/07/2560 15:00 11/07/2560 15:30
26626 นางสาวธนพร ช่อเพชรงาม 21 24 ม.2 ต.ท้องฟ้า 12/07/2560 16/07/2560 13:00
27607 นายสิทธิชัย แขวงถึง 18 119/2 ม.10 ต.ตากตก 13/07/2560 17/07/2560 16:00
8166 นายสามารถ กาจักร 16 126 ม.10 ต.ตากตก 12/07/2560 18/07/2560 11:00
11094 ด.ญ.วรกมล สมแก้ว 1.5 65 ม.2 ต.ท้องฟ้า 15/07/2560 18/07/2560 16:00
81144 พระเบิร์ด มะลิวัน(ถาวโร) 38 วัดชัยมงคล ม.7 ต.ตากออก 24/07/2560 25/07/2560 10:45
15282 นางสาวนฤมล แก้วจันทร์เพชร 17 24 ม.10 ต.ตากออก 20/07/2560 25/07/2560 10:45
2635 ด.ช.ธีรภัทร์ แก้วสุฟอง 14 127 ม.5 ต.เกาะตะเภา 22/07/2560 25/07/2560 15:15
63152 นางสาวบุญเรือง กัณฑวงษ์ 23 88 ม.10 ต.แม่สลิด 26/07/2560 30/07/2560 16:00
549 นางสาววรรณวสา แก้วจันทร์เพชร 30 87/1 ม.10 ต.แม่สลิด 27/07/2560 30/07/2560 16:00
16462 นายสรศักดิ์ มณีเขียว 16 80/1 ม.10 ต.ตากตก 26/07/2560 30/07/2560 16:00
39812 ด.ช.ธีรดนย์ ซุยเพ็ง 11 32 ม.10 ต.ตากออก 26/07/2560 30/07/2560 16:30
80156 นางสาวกิรณา วัชรสิริชัยกุล 17 หอพัก ม.5 ต.ตากออก 29/07/2560 01/08/2560 09:00 01/08/2560 09:30 01/08/2560 10:30 01/08/2560 15:00
51008 ด.ช.นัธพงษ์ แก้วจันทร์เพชร 9 88/2 ม.12 ต.ตากออก 31/07/2560 04/08/2560 12:00
456 นายชยาวุฒิ ชัยชนะ 19 บ้านพักครู รร.ประชาวิทย์ ม.5 ต.ตากออก 01/08/2560 04/08/2560 13:40 04/08/2560 14:00 04/08/2560 14:30 04/08/2560 16:00
791 นางศศิธร ชัยมัง 60 2/1 ม.6 ต.ตากตก 05/08/2560 08/08/2560 13:40
7891 นายยิ่งศักดิ์ ชัยมัง 66 2/1 ม.6 ต.ตากตก 07/08/2560 08/08/2560 14:40
4853 นายพิสุทธิ์ สอนสุวิทย์ 80 2/1 ม.6 ต.ตากตก 07/08/2560 09/08/2560 14:30
63075 ด.ช.อภิวัฒน์ กาใจ 7 60 ม.4 ต.ท้องฟ้า 08/08/2560 10/08/2560 12:00
25351 ด.ช.พีรพัฒน์ บุญศรี 13 6 ม.10 ต.แม่สลิด 14/08/2560 17/08/2560 13:00
47983 นายณัฐชัย สอนสืบ 25 51 ม.6 ต.เกาะตะเภา 13/08/2560 17/08/2560 15:00
23085 พระพรพิทักษ์ นุชเนื่อง 25 วัดเทพนิมิตรมงคล ม.1 ต.ตากตก 18/08/2560 21/08/2560 13:30
56945 ด.ญ.ณัฏฐิดา ครุฑหุ่น 8 2/1 ม.3 ต.ตากออก 17/08/2560 21/08/2560 16:00 21/08/2560 16:15 21/08/2560 17:00 21/08/2560 17:30
17928 พระนวน เครือโต 54 วัดปากวัง ม.10 ต.ตากออก 20/08/2560 24/08/2560 10:50
43157 พระวิรัตน์ อินยา 27 วัดน้ำปุ ม.6 ต.ตากตก 22/08/2560 25/08/2560 10:45
80820 นายสงกรานต์ กุลาศรี 19 108/1 ม.9 ต.ตากออก 21/08/2560 26/08/2560 17:00
48386 นางปรางค์ทิพย์ พงษ์ใหม่ 41 100 ม.6 ต.เกาะตะเภา 28/08/2560 01/09/2560 13:40
80285 นางสาวสุกัญญา จรพรม 33 341 ม.13 ต.ตากออก 28/08/2560 01/09/2560 16:00
60684 ด.ช.อภิรักษ์ แบนน้อย 12 59 ม.8 ต.ตากตก 03/09/2560 06/09/2560 13:30
22412 พระสมบูรณ์ คลังไร่อ้อย 17 - ม.- ต.เกาะตะเภา 29/08/2560 06/09/2560 16:40
39747 นายจันทร์แรม โอบอ้อม 42 90/2 ม.12 ต.ตากออก 02/09/2560 06/09/2560 17:00
23563 นายแอตคือโซ - 42 49/5 ม.5 ต.ท้องฟ้า 02/09/2560 07/09/2560 15:00
74740 ด.ญ.ชาลินี จันทร์ไม้หอม 4 103 ม.1 ต.เกาะตะเภา 04/09/2560 09/09/2560 15:00
7937 นายธีระวัฒน์ แบนน้อย 18 59 ม.8 ต.ตากตก 04/09/2560 10/09/2560 17:00
26002 นายจักรพงษ์ ทับเอี่ยม 21 4/2 ม.2 ต.ตากออก 17/09/2560 18/09/2560 15:00 18/09/2560 16:00 18/09/2560 17:00 19/09/2560 08:00
24136 ด.ญ.ชุติมา คำคุ้ม 13 52/2 ม.2 ต.แม่สลิด 17/09/2560 20/09/2560 11:00
11424 นางสาวพรรธษา เมาตากน้อย 16 80/2 ม.1 ต.ตากออก 20/09/2560 20/09/2560 14:30 20/09/2560 15:15 20/09/2560 16:00 20/09/2560 17:00
2770 ด.ช.ตะวัน มีหนองน้ำ 14 4/2 ม.2 ต.ตากออก 20/09/2560 22/09/2560 10:10 22/09/2560 11:00 22/09/2560 13:00 22/09/2560 13:30
77766 ด.ญ.ชนม์นิภา เรืองวงษ์ 1.8 70 ม.12 ต.ตากออก 20/09/2560 23/09/2560 14:00
23799 ด.ช.บวรนันท์ วรรณบุตร 13 119/8 ม.14 ต.ตากออก 28/09/2560 30/09/2560 17:00
10299 นายวุฒิชัย แซ่ว่าง 19 40 ม.4 ต.สามหมื่น 27/09/2560 03/10/2560 10:00

ข้อมูลปี2560 ณ 14 ธ.ค. 2560 10:58:59