รายงานการควบคุมโรคไข้เลือดออก มาตรการ 3-3-1 อำเภอบ้านตาก

HN ชื่อ - สกุล อายุ บ้านเลขที่ วันที่เริ่มป่วย วันที่แพทย์วินิจฉัย รายงานหลังจากแพทย์วินิจฉัย กำจัดลูกน้ำหลังได้รับรายงาน การควบคุมโรค(พ่นยุง)หลังรับแจ้ง
วันที่ วันที่ วันที่
9908 นางสาวสมใจ อ่อนเตี้ยง 33 79/1 ม.6 ต.ท้องฟ้า 01/01/2562 07/01/2562 09:00
80775 พระกำพล คีรีวิจิตร 15 วัดพระบรมธาตุ ม.3 ต.เกาะตะเภา 11/01/2562 14/01/2562 11:45
56265 ด.ญ.ธนัชพร ใจยา 10 22/2 ม.6 ต.เกาะตะเภา 13/01/2562 16/01/2562 08:50
รพ.ตสม ด.ญ.เกวลิน คุ้มมี 3 35/1 ม.2 ต.ตากออก 18/01/2562 22/01/2562 16:30 22/01/2562 16:30 22/01/2562 17:30 23/01/2562 09:00
32011 นายกี แซ่ย่าง 37 43 ม.5 ต.ท้องฟ้า 19/01/2562 24/01/2562 09:00
รพ.ตสม ด.ญ.เกวลิน คุ้มมี 11 35/1 ม.2 ต.ตากออก 07/02/2562 11/02/2562 15:00
13533 นายสงวน วงษ์กาวิน 62 63 ม.4 ต.ตากออก 08/02/2562 12/02/2562 15:00
1528 นางสวาสดิ์ หมูปิน 78 49 ม.11 ต.แม่สลิด 06/02/2562 13/02/2562 14:30
80808 นายทองหล่อ ไพรอร่าม 81 197/1 ม.7 ต.แม่สลิด 22/02/2562 27/02/2562 11:10
17486 นายณัฐพล สุรินทรัตน์ 21 90/1 ม.11 ต.ตากออก 24/03/2562 27/03/2562 16:15
31687 นายมนพัทธ์ แก้วสุติน 16 29 ม.11 ต.แม่สลิด 10/04/2562 15/04/2562 10:00
32543 นายประสงค์ แสงท้าว 50 89 ม.5 ต.ท้องฟ้า 03/06/2562 06/06/2562 09:00
8200 นายภาคภูมิ ตามี 26 65 ม.1 ต.สมอโคน 12/06/2562 17/06/2562 10:30
21752 นายสิทธิศักดิ์ ครุฑหุ่น 50 50/1 ม.2 ต.แม่สลิด 14/06/2562 19/06/2562 14:25
15511 นายปิยพงษ์ รุ่งระวี 35 24 ม.7 ต.ตากออก 20/06/2562 23/06/2562 17:00 23/06/2562 17:10 23/06/2562 18:00 24/06/2562 09:00
68521 ด.ช.สิทธิชัย หมูปิน 7 103 ม.5 ต.แม่สลิด 22/06/2562 25/06/2562 13:50
47364 ด.ช.วรากร ศิริเจริญยศ 12 14/1 ม.9 ต.ตากออก 29/06/2562 04/07/2562 17:00 04/07/2562 17:00 04/07/2562 18:00 05/07/2562 09:00
45821 ด.ช.ตนุภัทร พุ่มสลิด 12 113 ม.1 ต.แม่สลิด 05/07/2562 08/07/2562 11:45
38720 นายขจิตพงษ์ แก้วเสน 22 139 ม.3 ต.ทุ่งกระเชาะ 06/07/2562 09/07/2562 16:30
38781 ด.ช.พงศ์พัฒน์ เพิ่มเพ็ง 13 9/1 ม.2 ต.ทุ่งกระเชาะ 04/07/2562 09/07/2562 16:30
70849 ด.ญ.ชวัลรัตน์ ตั่นปิน 6 57 ม.3 ต.สมอโคน 13/07/2562 17/07/2562 16:30
27654 นางสาวณัฏฐณิชา ปันนา 15 44 ม.10 ต.ตากออก 12/07/2562 18/07/2562 13:30
65379 ด.ญ.อรวรรณ ภู่นวล 8 21/4 ม.1 ต.สมอโคน 16/07/2562 20/07/2562 14:30
7513 นายชัชชาย ขาวสนิท 18 90/1 ม.1 ต.แม่สลิด 18/07/2562 21/07/2562 09:00
68724 ด.ช.สุวัจน์ ทองเพชร 14 186 ม.14 ต.ตากออก 18/07/2562 21/07/2562 09:00 21/07/2562 10:00 21/07/2562 11:00 22/07/2562 08:00
3404 ด.ช.ภัทรนัน มาคงามเมือง 6 32/2 ม.3 ต.ตากตก 14/07/2562 22/07/2562 16:00
37813 นางสาวรัชดาภรณ์ รุ่งระวี 34 24 ม.7 ต.ตากออก 20/07/2562 23/07/2562 09:00 23/07/2562 10:00 23/07/2562 10:00 23/07/2562 13:00
56972 ด.ช.ชายณรงค์ อินหลวง 10 21/2 ม.6 ต.แม่สลิด 19/07/2562 23/07/2562 11:00
11918 ด.ช.รัฐภูมิ บุญเสริม 13 15 ม.9 ต.เกาะตะเภา 22/07/2562 23/07/2562 16:10
38747 ด.ช.บัณฑิต นาคจีน 13 45/1 ม.1 ต.แม่สลิด 19/07/2562 24/07/2562 13:45
63866 ด.ญ.กันติชา คำหล้า 10 32/1 ม.2 ต.ตากตก 22/07/2562 25/07/2562 13:40
รพ.ตสม. นายวิหก ยืนยงคีรีมาศ 16 75/1 ม.5 ต.ท้องฟ้า 21/07/2562 25/07/2562 16:25 25/07/2562 16:30 25/07/2562 17:00 26/07/2562 09:00
19766 นางสาวนิลริณี ยอดเเสน 16 33 ม.7 ต.แม่สลิด 23/07/2562 25/07/2562 20:15
26909 นางสาวชลธิชา หล้าเกี๋ยง 18 114/2 ม.4 ต.แม่สลิด 22/07/2562 26/07/2562 16:40
รพ.ตสม. นายวิหก ยืนยงคีรีมาศ 17 75/1 ม.5 ต.ท้องฟ้า 25/07/2562 27/07/2562 14:00
84351 ด.ช.จิรายุ ปิ่นแก้ว 1 48/2 ม.10 ต.ตากออก 25/07/2562 28/07/2562 09:30
21817 นายชยุตพงศ์ แสงท้าว 15 185 ม.3 ต.ตากออก 27/07/2562 31/07/2562 16:30 31/07/2562 17:00 31/07/2562 17:30 01/08/2562 09:00
63572 ด.ช.ธนวันต์ ปานแดง 9 25/1 ม.4 ต.ตากตก 28/07/2562 31/07/2562 19:00
84353 ด.ช.ธนา วาศรีคำ 12 95 ม.3 ต.เกาะตะเภา 27/07/2562 01/08/2562 15:00
8930 นายมานิต บุปผามาตร์ 30 68 ม.1 ต.แม่สลิด 30/07/2562 02/08/2562 13:55
39537 ด.ช.ปรเมศวร์ คล้ายคลึง 13 52/2 ม.1 ต.สมอโคน 02/08/2562 05/08/2562 15:30
12091 นายจำเนียง เทพนม 51 46 ม.3 ต.ท้องฟ้า 03/08/2562 09/08/2562 09:00 09/08/2562 09:00 09/08/2562 09:30 09/08/2562 10:30
46247 นางสาวธนัชพร ยศปัญญา 16 33 ม.5 ต.ตากตก 06/08/2562 09/08/2562 11:50
7537 นายณัฐนนท์ ทองแก้ว 16 113/1 ม.1 ต.แม่สลิด 11/08/2562 14/08/2562 16:00
55814 ด.ช.อภิวิชญ์ สิทธิเดช 11 7 ม.9 ต.แม่สลิด 12/08/2562 17/08/2562 14:15
19586 นายพีรณัฐ สุกสาตร์ 20 93 ม.6 ต.สมอโคน 17/08/2562 21/08/2562 15:30
รพ.ตสม. นายวิหก ยืนยงคีรีมาศ 15 75/1 ม.5 ต.ท้องฟ้า 21/08/2562 23/08/2562 10:00
4600 ด.ช.อธิป คำโคตรสูง 13 61 ม.2 ต.สมอโคน 25/08/2562 28/08/2562 14:00
รพ.สามเงา นายแทน แก้วคำ 34 103 ม.6 ต.ท้องฟ้า 23/08/2562 28/08/2562 16:10
69640 ด.ญ.รวิสรา พันธ์พืช 13 28 ม.1 ต.แม่สลิด 29/08/2562 30/08/2562 14:00
36984 นายชานนท์ ชูโฉม 16 85/1 ม.1 ต.แม่สลิด 30/08/2562 01/09/2562 19:45
31717 นายธวัชชัย มูลห่าน 21 72 ม.3 ต.เกาะตะเภา 02/09/2562 03/09/2562 08:50
16006 นางหยู แซ่ว่าง 49 6/1 ม.4 ต.สามหมื่น 01/09/2562 05/09/2562 15:40
21115 นายชิติพันธ์ นาเบ้า 17 38/1 ม.4 ต.ท้องฟ้า 03/09/2562 08/09/2562 11:15 08/09/2562 11:15 08/09/2562 14:00 09/09/2562 09:00
72609 นางสาววิวรรธนี กันเเลบ 20 40/2 ม.1 ต.แม่สลิด 05/09/2562 08/09/2562 11:15
38525 นายวีรศักดิ์ แซ่ย่าง 23 26/2 ม.5 ต.ท้องฟ้า 09/09/2562 14/09/2562 15:40
44377 นายสิทธิกร พุ่มสลิด 15 6 ม.3 ต.ตากออก 10/09/2562 16/09/2562 13:45
63545 ด.ญ.สุทธิลักษณ์ นุชชะ 9 93/3 ม.4 ต.ตากออก 12/09/2562 16/09/2562 13:45
61645 ด.ญ.อรวรา วงษ์แสน 9 162 ม.8 ต.ตากออก 14/09/2562 16/09/2562 16:30
68315 ด.ช.ศุภฤกษ์ ธูปเอี่ยม 7 82 ม.1 ต.สมอโคน 20/09/2562 24/09/2562 10:30
75934 นางสาวสุขจิต พยุงพนม 26 77 ม.5 ต.ท้องฟ้า 20/09/2562 25/09/2562 16:00
33689 นายชัย แซ่ย่าง 53 77 ม.5 ต.ท้องฟ้า 17/09/2562 26/09/2562 13:40
38989 นายณัฐวุฒิ รายะ 15 35 ม.6 ต.แม่สลิด 24/09/2562 27/09/2562 13:00
69176 นางปัจนา เสนารักษ์ 53 50 ม.2 ต.ท้องฟ้า 21/09/2562 27/09/2562 13:40
42991 นางสาวมะลิวัลย์ ปั้นเกี้ยว 27 29 ม.4 ต.แม่สลิด 25/09/2562 30/09/2562 08:30
8881 นางสาวสลักจิตร หมีเมือง 24 98 ม.4 ต.เกาะตะเภา 28/09/2562 30/09/2562 13:45
50856 ด.ช.ณัฐนนท์ บุญเกาะ 12 11/5 ม.5 ต.ตากตก 03/10/2562 09/10/2562 16:30
20383 นางสาวธมลวรรณ แก้วลอยเลิศ 16 94 ม.10 ต.ตากออก 11/10/2562 14/10/2562 12:00
33142 นายพิฆเนศ สอนไว 15 95 ม.9 ต.ตากตก 11/10/2562 15/10/2562 13:45

ข้อมูลปี2562 ณ 9 ธ.ค. 2562 01:31:34