รายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย อำเภอบ้านตาก


ข้อมูลดัชนีลูกน้ำยุงลาย แม่สลิด ปี2563

พื้นที่ บ้านทั้งหมด บ้านที่สำรวจทั้งหมด จำนวนบ้านที่พบลูกน้ำ จำนวนภาชนะที่สำรวจทั้งหมด จำนวนภาชนะที่พบลูกน้ำ ค่า BI ค่า CI ค่า HI
รพ.สต.ยางโองน้ำ 0 0 0 0 0 0 0.00 0
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยางโองน้ำ 0 0 0 0 0 0 0.00 0
รพ.สต.เด่นไม้ซุง 0 0 0 0 0 0 0.00 0
รพ.สต.ยางโองนอก 0 0 0 0 0 0 0.00 0
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยางโองนอก 0 0 0 0 0 0 0.00 0
รพ.สต.แม่สลิด 0 0 0 0 0 0 0.00 0
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่สลิด 0 0 0 0 0 0 0.00 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0