รายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย อำเภอบ้านตาก


ข้อมูลดัชนีลูกน้ำยุงลาย แม่สลิด ปี2563

พื้นที่ บ้านทั้งหมด บ้านที่สำรวจทั้งหมด จำนวนบ้านที่พบลูกน้ำ จำนวนภาชนะที่สำรวจทั้งหมด จำนวนภาชนะที่พบลูกน้ำ ค่า BI ค่า CI ค่า HI
ร.ร.ยางโองพิทยา 0 0 0 0 0 0 0.00 0
ร.ร.บ้านเด่นไม้ซุง 0 0 0 0 0 0 0.00 0
ร.ร.บ้านยางโองนอก 0 0 0 0 0 0 0.00 0
ร.ร.บ้านแม่สลิด 0 0 0 0 0 0 0.00 0
ร.ร.บ้านสันกลาง 0 0 0 0 0 0 0.00 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0