รายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย อำเภอบ้านตาก


ข้อมูลดัชนีลูกน้ำยุงลาย แม่สลิด ปี2563

พื้นที่ บ้านทั้งหมด บ้านที่สำรวจทั้งหมด จำนวนบ้านที่พบลูกน้ำ จำนวนภาชนะที่สำรวจทั้งหมด จำนวนภาชนะที่พบลูกน้ำ ค่า BI ค่า CI ค่า HI
วัดประชาผดุงธรรม 0 0 0 0 0 0 0.00 0
สำนักสงฆ์บ้านใหม่ 0 0 0 0 0 0 0.00 0
วัดยางโองน้ำ 0 0 0 0 0 0 0.00 0
วัดเด่นไม้ซุง 0 0 0 0 0 0 0.00 0
วัดแม่โองบน 0 0 0 0 0 0 0.00 0
วัดเวฬุวัน 0 0 0 0 0 0 0.00 0
วัดสันกลาง 0 0 0 0 0 0 0.00 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0