รายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย อำเภอบ้านตาก


ข้อมูลดัชนีลูกน้ำยุงลาย แม่สลิด ปี2562

พื้นที่ บ้านทั้งหมด บ้านที่สำรวจทั้งหมด จำนวนบ้านที่พบลูกน้ำ จำนวนภาชนะที่สำรวจทั้งหมด จำนวนภาชนะที่พบลูกน้ำ ค่า BI ค่า CI ค่า HI
ม.10 900 851 6 3126 8 0.89 0.26 0.71
ม.4 1344 1274 1 4036 1 0.07 0.02 0.08
ม.5 1416 1211 1 4273 1 0.07 0.02 0.08
ม.11 888 839 5 2947 5 0.56 0.17 0.60
ม.9 1356 1249 6 2271 10 0.74 0.44 0.48
ม.12 1002 834 6 1875 9 0.90 0.48 0.72
ม.7 684 559 3 681 3 0.44 0.44 0.54
ม.8 492 442 4 713 4 0.81 0.56 0.90
ม.13 864 688 4 759 4 0.46 0.53 0.58
ม.1 1350 1323 2 6912 2 0.15 0.03 0.15
ม.2 1338 1312 0 4942 0 0.00 0.00 0.00
ม.3 984 954 3 3641 3 0.30 0.08 0.31
ม.6 870 843 3 2951 5 0.57 0.17 0.36
รวม 13488 12379 44 39127 55 0.41 0.14 0.36