รายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย อำเภอบ้านตาก


ข้อมูลดัชนีลูกน้ำยุงลาย แม่สลิด ปี2563

พื้นที่ บ้านทั้งหมด บ้านที่สำรวจทั้งหมด จำนวนบ้านที่พบลูกน้ำ จำนวนภาชนะที่สำรวจทั้งหมด จำนวนภาชนะที่พบลูกน้ำ ค่า BI ค่า CI ค่า HI
ม.10 0 0 0 0 0 0 0 0.00
ม.4 0 0 0 0 0 0 0 0.00
ม.5 0 0 0 0 0 0 0 0.00
ม.11 0 0 0 0 0 0 0 0.00
ม.9 0 0 0 0 0 0 0 0.00
ม.12 0 0 0 0 0 0 0 0.00
ม.7 0 0 0 0 0 0 0 0.00
ม.8 0 0 0 0 0 0 0 0.00
ม.13 0 0 0 0 0 0 0 0.00
ม.1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
ม.2 0 0 0 0 0 0 0 0.00
ม.3 0 0 0 0 0 0 0 0.00
ม.6 0 0 0 0 0 0 0 0.00
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0