รายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย อำเภอบ้านตาก


ข้อมูลดัชนีลูกน้ำยุงลาย สมอโคน ปี2563

พื้นที่ บ้านทั้งหมด บ้านที่สำรวจทั้งหมด จำนวนบ้านที่พบลูกน้ำ จำนวนภาชนะที่สำรวจทั้งหมด จำนวนภาชนะที่พบลูกน้ำ ค่า BI ค่า CI ค่า HI
วัดโพธิ์งาม 0 0 0 0 0 0 0.00 0
วัดวิเศษวานิช 0 0 0 0 0 0 0.00 0
วัดเกาะลาน 0 0 0 0 0 0 0.00 0
วัดหนองชะลาบ 0 0 0 0 0 0 0.00 0
วัดสามัคคีธรรม 0 0 0 0 0 0 0.00 0
วัดดอยแก้ว 0 0 0 0 0 0 0.00 0
วัดชัยมงคล 0 0 0 0 0 0 0.00 0
สำนักสงม์ดอยดงน้อย 0 0 0 0 0 0 0.00 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0