รายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย อำเภอบ้านตาก


ข้อมูลดัชนีลูกน้ำยุงลาย สมอโคน ปี2562

พื้นที่ บ้านทั้งหมด บ้านที่สำรวจทั้งหมด จำนวนบ้านที่พบลูกน้ำ จำนวนภาชนะที่สำรวจทั้งหมด จำนวนภาชนะที่พบลูกน้ำ ค่า BI ค่า CI ค่า HI
ม.1 780 633 14 2310 21 2.69 0.91 2.21
ม.2 666 568 9 2012 15 2.25 0.75 1.58
ม.3 888 705 12 2478 15 1.69 0.61 1.70
ม.4 534 443 7 1918 11 2.06 0.57 1.58
ม.5 582 518 7 1649 12 2.06 0.73 1.35
ม.6 1077 947 16 3461 27 2.51 0.78 1.69
ม.7 1182 1043 28 3920 28 2.37 0.71 2.68
ม.8 660 498 24 1731 24 3.64 1.39 4.82
ม.9 1110 1040 31 3719 32 2.88 0.86 2.98
ม.8 ต.ไม้งาม อ.เมือง 366 317 9 1381 9 2.46 0.65 2.84
รวม 7845 6712 157 24579 194 2.47 0.79 2.34