รายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย อำเภอบ้านตาก


ข้อมูลดัชนีลูกน้ำยุงลาย ท้องฟ้า ปี2563

พื้นที่ บ้านทั้งหมด บ้านที่สำรวจทั้งหมด จำนวนบ้านที่พบลูกน้ำ จำนวนภาชนะที่สำรวจทั้งหมด จำนวนภาชนะที่พบลูกน้ำ ค่า BI ค่า CI ค่า HI
รพ.สต.ห้วยพลู 0 0 0 0 0 0 0.00 0
รพ.สต.ท้องฟ้า 0 0 0 0 0 0 0.00 0
อบต.ท้องฟ้า 0 0 0 0 0 0 0.00 0
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลท้องฟ้า 0 0 0 0 0 0 0.00 0
รพ.สต.บ้านใหม่ 0 0 0 0 0 0 0.00 0
ศูนย์เด็กเล็กขุนห้วยตาก 0 0 0 0 0 0 0.00 0
กศน.ตำบลท้องฟ้า 0 0 0 0 0 0 0.00 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0