รายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย อำเภอบ้านตาก


ข้อมูลดัชนีลูกน้ำยุงลาย ท้องฟ้า ปี2563

พื้นที่ บ้านทั้งหมด บ้านที่สำรวจทั้งหมด จำนวนบ้านที่พบลูกน้ำ จำนวนภาชนะที่สำรวจทั้งหมด จำนวนภาชนะที่พบลูกน้ำ ค่า BI ค่า CI ค่า HI
ร.ร.ห้วยพลู 0 0 0 0 0 0 0.00 0
ร.ร.ขุนห้วยตาก 0 0 0 0 0 0 0.00 0
ร.ร.บ้านฉลอม 0 0 0 0 0 0 0.00 0
ร.ร.บ้านท้องฟ้า 0 0 0 0 0 0 0.00 0
ร.ร.บ้านกิ่วสามล้อ 0 0 0 0 0 0 0.00 0
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท้องฟ้า 0 0 0 0 0 0 0.00 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0