รายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย อำเภอบ้านตาก


ข้อมูลดัชนีลูกน้ำยุงลาย ท้องฟ้า ปี2562

พื้นที่ บ้านทั้งหมด บ้านที่สำรวจทั้งหมด จำนวนบ้านที่พบลูกน้ำ จำนวนภาชนะที่สำรวจทั้งหมด จำนวนภาชนะที่พบลูกน้ำ ค่า BI ค่า CI ค่า HI
ม.5 1152 1079 7 1696 17 1.48 1.00 0.65
ม.6 870 846 0 3030 0 0.00 0.00 0.00
ม.8 306 293 0 548 0 0.00 0.00 0.00
ม.4 สามหมื่น 444 424 2 999 3 0.68 0.30 0.47
ม.2 1152 1043 28 4933 31 2.69 0.63 2.68
ม.3 1776 1630 45 8761 54 3.04 0.62 2.76
ม.4 1992 1812 34 9348 37 1.86 0.40 1.88
ม.7 768 659 8 2857 9 1.17 0.32 1.21
ม.8 984 892 18 2727 20 2.03 0.73 2.02
ม.1 1146 1078 4 5918 4 0.35 0.07 0.37
ม.9 594 546 9 3004 9 1.52 0.30 1.65
รวม 11184 10302 155 43821 184 1.65 0.42 1.5