รายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย อำเภอบ้านตาก


ข้อมูลดัชนีลูกน้ำยุงลาย ทุ่งกระเชาะ ปี2563

พื้นที่ บ้านทั้งหมด บ้านที่สำรวจทั้งหมด จำนวนบ้านที่พบลูกน้ำ จำนวนภาชนะที่สำรวจทั้งหมด จำนวนภาชนะที่พบลูกน้ำ ค่า BI ค่า CI ค่า HI
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านล้อง 0 0 0 0 0 0 0.00 0
รพ.สต.ทุ่งกระเชาะ 0 0 0 0 0 0 0.00 0
เทศบาลทุ่งกระเชาะ 0 0 0 0 0 0 0.00 0
ศูนย์ อปพร.ตำบลทุ่งกระเชาะ 0 0 0 0 0 0 0.00 0
สถานีตำรวจชุมชนตำบลทุ่งกระเชาะ 0 0 0 0 0 0 0.00 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0