รายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย อำเภอบ้านตาก


ข้อมูลดัชนีลูกน้ำยุงลาย ทุ่งกระเชาะ ปี2563

พื้นที่ บ้านทั้งหมด บ้านที่สำรวจทั้งหมด จำนวนบ้านที่พบลูกน้ำ จำนวนภาชนะที่สำรวจทั้งหมด จำนวนภาชนะที่พบลูกน้ำ ค่า BI ค่า CI ค่า HI
วัดดงยาง 0 0 0 0 0 0 0.00 0
วัดแม่ไข 0 0 0 0 0 0 0.00 0
วัดทุ่งกระเชาะ 0 0 0 0 0 0 0.00 0
วัดบ้านล้อง 0 0 0 0 0 0 0.00 0
วัดดอยแก้ว 0 0 0 0 0 0 0.00 0
วัดดอยเจดีย์ 0 0 0 0 0 0 0.00 0
วัดรังแร้ง 0 0 0 0 0 0 0.00 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0