รายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย อำเภอบ้านตาก


ข้อมูลดัชนีลูกน้ำยุงลาย ทุ่งกระเชาะ ปี2562

พื้นที่ บ้านทั้งหมด บ้านที่สำรวจทั้งหมด จำนวนบ้านที่พบลูกน้ำ จำนวนภาชนะที่สำรวจทั้งหมด จำนวนภาชนะที่พบลูกน้ำ ค่า BI ค่า CI ค่า HI
ม.1 1035 996 2 3072 2 0.19 0.07 0.20
ม.2 1113 1108 3 3316 6 0.54 0.18 0.27
ม.3 1443 1337 14 3785 14 0.97 0.37 1.05
ม.4 576 545 0 1516 0 0.00 0.00 0.00
ม.5 687 690 4 1828 4 0.58 0.22 0.58
ม.6 566 528 0 1791 0 0.00 0.00 0.00
ม.7 642 612 0 2184 0 0.00 0.00 0.00
ม.10 1200 1115 2 3661 2 0.17 0.05 0.18
ม.11 270 240 0 632 0 0.00 0.00 0.00
ม.12 825 743 11 2143 1 0.12 0.05 1.48
ม.9 600 558 4 2524 3 0.50 0.12 0.72
รวม 8957 8472 40 26452 32 0.36 0.12 0.47