รายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย อำเภอบ้านตาก


ข้อมูลดัชนีลูกน้ำยุงลาย เกาะตะเภา ปี2563

พื้นที่ บ้านทั้งหมด บ้านที่สำรวจทั้งหมด จำนวนบ้านที่พบลูกน้ำ จำนวนภาชนะที่สำรวจทั้งหมด จำนวนภาชนะที่พบลูกน้ำ ค่า BI ค่า CI ค่า HI
รพ.สต.เกาะตะเภา 0 0 0 0 0 0 0.00 0
รพ.สต.บ้านแม่ยะ 9 9 0 80 0 0.00 0.00 0.00
ศูนย์เด็กเล็กเกาะตะเภา 0 0 0 0 0 0 0.00 0
อบต.เกาะตะเภา 0 0 0 0 0 0 0.00 0
รวม 9 9 0 80 0 0 0 0