รายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย อำเภอบ้านตาก


ข้อมูลดัชนีลูกน้ำยุงลาย เกาะตะเภา ปี2563

พื้นที่ บ้านทั้งหมด บ้านที่สำรวจทั้งหมด จำนวนบ้านที่พบลูกน้ำ จำนวนภาชนะที่สำรวจทั้งหมด จำนวนภาชนะที่พบลูกน้ำ ค่า BI ค่า CI ค่า HI
รร.ศรีวิทยา 0 0 0 0 0 0 0.00 0
รร.ชูวิชาราษฎร์ 0 0 0 0 0 0 0.00 0
ร.ร.บ้านแม่ยะ 20 20 0 82 0 0.00 0.00 0.00
ร.ร.บ้านแม่พะยวบ 12 12 0 60 0 0.00 0.00 0.00
รวม 32 32 0 142 0 0 0 0