รายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย อำเภอบ้านตาก


ข้อมูลดัชนีลูกน้ำยุงลาย เกาะตะเภา ปี2563

พื้นที่ บ้านทั้งหมด บ้านที่สำรวจทั้งหมด จำนวนบ้านที่พบลูกน้ำ จำนวนภาชนะที่สำรวจทั้งหมด จำนวนภาชนะที่พบลูกน้ำ ค่า BI ค่า CI ค่า HI
วัดศรีค้ำ 0 0 0 0 0 0 0.00 0
วัดพระบรมธาตุ 0 0 0 0 0 0 0.00 0
วัดวังหม้อ 0 0 0 0 0 0 0.00 0
วัดบ้านปูน 12 12 0 49 0 0.00 0.00 0.00
วัดแม่ยะ 12 12 0 42 0 0.00 0.00 0.00
วัดบ้านแม่พะยวบ 12 12 0 48 0 0.00 0.00 0.00
รวม 36 36 0 139 0 0 0 0