รายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย อำเภอบ้านตาก


ข้อมูลดัชนีลูกน้ำยุงลาย เกาะตะเภา ปี2563

พื้นที่ บ้านทั้งหมด บ้านที่สำรวจทั้งหมด จำนวนบ้านที่พบลูกน้ำ จำนวนภาชนะที่สำรวจทั้งหมด จำนวนภาชนะที่พบลูกน้ำ ค่า BI ค่า CI ค่า HI
ม.1 ต.เกาะตะเภา 2579 2579 31 7541 31 1.20 0.41 1.20
ม.2 ต.เกาะตะเภา 2002 2002 26 5690 26 1.30 0.46 1.30
ม.3 ต.เกาะตะเภา 2353 2353 35 6957 35 1.49 0.50 1.49
ม.4 ต.เกาะตะเภา 1599 1599 23 4843 23 1.44 0.47 1.44
ม.5 ต.เกาะตะเภา 2483 2483 15 6837 15 0.60 0.22 0.60
ม.6 ต.เกาะตะเภา 3232 2878 8 7880 9 0.28 0.11 0.28
ม.7 ต.เกาะตะเภา 2796 2579 26 8513 21 0.75 0.25 1.01
ม.8 ต.เกาะตะเภา 1604 1533 3 5576 3 0.19 0.05 0.20
ม.9 ต.เกาะตะเภา 2663 2605 3 6591 3 0.11 0.05 0.12
ม.10 ต.เกาะตะเภา 2321 2270 0 7125 0 0.00 0.00 0.00
รวม 23632 22881 170 67553 166 0.7 0.25 0.74