รายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย อำเภอบ้านตาก


ข้อมูลดัชนีลูกน้ำยุงลาย เกาะตะเภา ปี2563

พื้นที่ บ้านทั้งหมด บ้านที่สำรวจทั้งหมด จำนวนบ้านที่พบลูกน้ำ จำนวนภาชนะที่สำรวจทั้งหมด จำนวนภาชนะที่พบลูกน้ำ ค่า BI ค่า CI ค่า HI
ม.1 ต.เกาะตะเภา 0 0 0 0 0 0 0 0.00
ม.2 ต.เกาะตะเภา 0 0 0 0 0 0 0 0.00
ม.3 ต.เกาะตะเภา 0 0 0 0 0 0 0 0.00
ม.4 ต.เกาะตะเภา 0 0 0 0 0 0 0 0.00
ม.5 ต.เกาะตะเภา 0 0 0 0 0 0 0 0.00
ม.6 ต.เกาะตะเภา 808 580 0 1633 0 0.00 0.00 0.00
ม.7 ต.เกาะตะเภา 552 533 4 1508 0 0.00 0.00 0.75
ม.8 ต.เกาะตะเภา 324 303 0 1029 0 0.00 0.00 0.00
ม.9 ต.เกาะตะเภา 535 522 0 1260 0 0.00 0.00 0.00
ม.10 ต.เกาะตะเภา 467 453 0 1145 0 0.00 0.00 0.00
รวม 2686 2391 4 6575 0 0 0 0.17