รายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย อำเภอบ้านตาก


ข้อมูลดัชนีลูกน้ำยุงลาย เกาะตะเภา ปี2562

พื้นที่ บ้านทั้งหมด บ้านที่สำรวจทั้งหมด จำนวนบ้านที่พบลูกน้ำ จำนวนภาชนะที่สำรวจทั้งหมด จำนวนภาชนะที่พบลูกน้ำ ค่า BI ค่า CI ค่า HI
ม.1 ต.เกาะตะเภา 1194 1194 20 3489 20 1.68 0.57 1.68
ม.2 ต.เกาะตะเภา 918 918 16 2695 16 1.74 0.59 1.74
ม.3 ต.เกาะตะเภา 1086 1086 22 3453 22 2.03 0.64 2.03
ม.4 ต.เกาะตะเภา 738 738 16 2153 16 2.17 0.74 2.17
ม.5 ต.เกาะตะเภา 1146 1146 19 3203 19 1.66 0.59 1.66
ม.6 ต.เกาะตะเภา 4029 3738 19 11277 19 0.47 0.17 0.51
ม.7 ต.เกาะตะเภา 3656 3501 31 11001 45 1.23 0.41 0.89
ม.8 ต.เกาะตะเภา 2080 2016 5 6444 5 0.24 0.08 0.25
ม.9 ต.เกาะตะเภา 3560 3442 17 8042 17 0.48 0.21 0.49
ม.10 ต.เกาะตะเภา 3084 3003 7 8247 7 0.23 0.08 0.23
รวม 21491 20782 172 60004 186 0.87 0.31 0.83