รายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย อำเภอบ้านตาก


ข้อมูลดัชนีลูกน้ำยุงลาย ตากตก ปี2563

พื้นที่ บ้านทั้งหมด บ้านที่สำรวจทั้งหมด จำนวนบ้านที่พบลูกน้ำ จำนวนภาชนะที่สำรวจทั้งหมด จำนวนภาชนะที่พบลูกน้ำ ค่า BI ค่า CI ค่า HI
รพ.สต.ตากตก 0 0 0 0 0 0 0.00 0
อบต.ตากตก 0 0 0 0 0 0 0.00 0
รพ.สต.หนองงิ้ว 0 0 0 0 0 0 0.00 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0