รายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย อำเภอบ้านตาก


ข้อมูลดัชนีลูกน้ำยุงลาย ตากตก ปี2563

พื้นที่ บ้านทั้งหมด บ้านที่สำรวจทั้งหมด จำนวนบ้านที่พบลูกน้ำ จำนวนภาชนะที่สำรวจทั้งหมด จำนวนภาชนะที่พบลูกน้ำ ค่า BI ค่า CI ค่า HI
วัดน้ำปุ 0 0 0 0 0 0 0.00 0
วัดท่านา 0 0 0 0 0 0 0.00 0
วัดทุ่งยั้ง 0 0 0 0 0 0 0.00 0
วัดโบสถ์ 0 0 0 0 0 0 0.00 0
สำนักสงฆ์เทพนิมิตร 0 0 0 0 0 0 0.00 0
วัดพระธาตุน้อย 0 0 0 0 0 0 0.00 0
วัดสว่าง 0 0 0 0 0 0 0.00 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0