รายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย อำเภอบ้านตาก


ข้อมูลดัชนีลูกน้ำยุงลาย ตากตก ปี2562

พื้นที่ บ้านทั้งหมด บ้านที่สำรวจทั้งหมด จำนวนบ้านที่พบลูกน้ำ จำนวนภาชนะที่สำรวจทั้งหมด จำนวนภาชนะที่พบลูกน้ำ ค่า BI ค่า CI ค่า HI
ม.5 ต.ตากตก 1056 945 35 4345 37 3.50 0.85 3.70
ม.6 ต.ตากตก 720 613 28 2405 30 4.17 1.25 4.57
ม.7 ต.ตากตก 1128 933 72 3171 93 8.24 2.93 7.72
ม.8 ต.ตากตก 798 608 18 2236 23 2.88 1.03 2.96
ม.9 ต.ตากตก 1110 819 39 3980 40 3.60 1.01 4.76
ม.10 ต.ตากตก 1356 926 49 4276 58 4.28 1.36 5.29
ม.1 ต.ตากตก 539 462 14 3071 12 2.23 0.39 3.03
ม.2 ต.ตากตก 480 411 8 2653 8 1.67 0.30 1.95
ม.3 ต.ตากตก 1104 735 16 3542 19 1.72 0.54 2.18
ม.4 ต.ตากตก 755 536 10 1963 10 1.32 0.51 1.87
ม.11 ต.ตากตก 804 549 9 2990 9 1.12 0.30 1.64
รวม 9850 7537 298 34632 339 3.44 0.98 3.95