รายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย อำเภอบ้านตาก


ข้อมูลดัชนีลูกน้ำยุงลาย ตากตก ปี2563

พื้นที่ บ้านทั้งหมด บ้านที่สำรวจทั้งหมด จำนวนบ้านที่พบลูกน้ำ จำนวนภาชนะที่สำรวจทั้งหมด จำนวนภาชนะที่พบลูกน้ำ ค่า BI ค่า CI ค่า HI
ม.5 ต.ตากตก 0 0 0 0 0 0 0 0.00
ม.6 ต.ตากตก 0 0 0 0 0 0 0 0.00
ม.7 ต.ตากตก 0 0 0 0 0 0 0 0.00
ม.8 ต.ตากตก 0 0 0 0 0 0 0 0.00
ม.9 ต.ตากตก 0 0 0 0 0 0 0 0.00
ม.10 ต.ตากตก 0 0 0 0 0 0 0 0.00
ม.1 ต.ตากตก 0 0 0 0 0 0 0 0.00
ม.2 ต.ตากตก 0 0 0 0 0 0 0 0.00
ม.3 ต.ตากตก 0 0 0 0 0 0 0 0.00
ม.4 ต.ตากตก 0 0 0 0 0 0 0 0.00
ม.11 ต.ตากตก 0 0 0 0 0 0 0 0.00
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0