รายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย อำเภอบ้านตาก


ข้อมูลดัชนีลูกน้ำยุงลาย ตากออก ปี2563

พื้นที่ บ้านทั้งหมด บ้านที่สำรวจทั้งหมด จำนวนบ้านที่พบลูกน้ำ จำนวนภาชนะที่สำรวจทั้งหมด จำนวนภาชนะที่พบลูกน้ำ ค่า BI ค่า CI ค่า HI
รพ.บ้านตาก 0 0 0 0 0 0 0.00 0
รอบ รพ. 100 เมตร 0 0 0 0 0 0 0.00 0
สสอ.บ้านตาก 0 0 0 0 0 0 0.00 0
ที่ว่าการอำเภอบ้านตาก 0 0 0 0 0 0 0.00 0
สภอ.บ้านตาก 0 0 0 0 0 0 0.00 0
เทศบาลตำบลบ้านตาก 0 0 0 0 0 0 0.00 0
ไปรษณีย์บ้านตาก 0 0 0 0 0 0 0.00 0
สนง.เกษตรบ้านตาก 0 0 0 0 0 0 0.00 0
สนง.ที่ดินบ้านตาก 0 0 0 0 0 0 0.00 0
กศน.บ้านตาก 0 0 0 0 0 0 0.00 0
อบต.ตากออก 0 0 0 0 0 0 0.00 0
การไฟฟ้าบ้านตาก 0 0 0 0 0 0 0.00 0
ปศุสัตว์ 0 0 0 0 0 0 0.00 0
รพ.สต.แม่บอน 0 0 0 0 0 0 0.00 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0