รายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย อำเภอบ้านตาก


ข้อมูลดัชนีลูกน้ำยุงลาย ตากออก ปี2563

พื้นที่ บ้านทั้งหมด บ้านที่สำรวจทั้งหมด จำนวนบ้านที่พบลูกน้ำ จำนวนภาชนะที่สำรวจทั้งหมด จำนวนภาชนะที่พบลูกน้ำ ค่า BI ค่า CI ค่า HI
รร.บ้านตากประชาวิทยาคาร 0 0 0 0 0 0 0.00 0
รร.ชุมชนวัดสันป่าลาน 0 0 0 0 0 0 0.00 0
รร.ธรรมราช่นุสรณ์ 0 0 0 0 0 0 0.00 0
รร.อนุบาลรอดบำรุง 0 0 0 0 0 0 0.00 0
รร.ประชาพัฒนา 0 0 0 0 0 0 0.00 0
รร.วังไม้ส้าน 0 0 0 0 0 0 0.00 0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 0 0 0 0 0 0 0.00 0
ศูนย์เด็กเล็ก อบต.ตากออก 0 0 0 0 0 0 0.00 0
รร.อนุบาลสมศรี 0 0 0 0 0 0 0.00 0
รร.บ้านห้วยแม่บอน 0 0 0 0 0 0 0.00 0
ร.ร.บ้านปากวัง 0 0 0 0 0 0 0.00 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0