รายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย อำเภอบ้านตาก


ข้อมูลดัชนีลูกน้ำยุงลาย ตากออก ปี2563

พื้นที่ บ้านทั้งหมด บ้านที่สำรวจทั้งหมด จำนวนบ้านที่พบลูกน้ำ จำนวนภาชนะที่สำรวจทั้งหมด จำนวนภาชนะที่พบลูกน้ำ ค่า BI ค่า CI ค่า HI
วัดน้ำล้อม 0 0 0 0 0 0 0.00 0
สำนักสงฆ์หินตาโง่ ม.1 0 0 0 0 0 0 0.00 0
วัดสันป่าลาน 0 0 0 0 0 0 0.00 0
วัดดอยมูล 0 0 0 0 0 0 0.00 0
วัดวังมะกอก 0 0 0 0 0 0 0.00 0
วัดพระบาทดอยงู 0 0 0 0 0 0 0.00 0
วัดสันหนองจิก 0 0 0 0 0 0 0.00 0
โบสถ์คริสต์ ม.6 0 0 0 0 0 0 0.00 0
สำนักสงฆ์ ม.9 0 0 0 0 0 0 0.00 0
วัดปากวัง 0 0 0 0 0 0 0.00 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0