รายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย อำเภอบ้านตาก


ข้อมูลดัชนีลูกน้ำยุงลาย ตากออก ปี2562

พื้นที่ บ้านทั้งหมด บ้านที่สำรวจทั้งหมด จำนวนบ้านที่พบลูกน้ำ จำนวนภาชนะที่สำรวจทั้งหมด จำนวนภาชนะที่พบลูกน้ำ ค่า BI ค่า CI ค่า HI
ม.1 ต.ตากออก 1235 1930 87 8411 144 11.66 1.71 4.51
ม.2 ต.ตากออก 1236 2103 33 6565 39 3.16 0.59 1.57
ม.3 ต.ตากออก 2077 3013 77 10329 91 4.38 0.88 2.56
ม.4 ต.ตากออก 2551 3175 39 10614 51 2.00 0.48 1.23
ม.5 ต.ตากออก 2345 2938 75 10786 91 3.88 0.84 2.55
ม.6 ต.ตากออก 2729 2180 28 7268 31 1.14 0.43 1.28
ม.7 ต.ตากออก 2036 2174 68 9155 82 4.03 0.90 3.13
ม.8 ต.ตากออก 1226 1772 30 6920 30 2.45 0.43 1.69
ม.9 ต.ตากออก 1350 2371 36 8402 50 3.70 0.60 1.52
ม.11 ต.ตากออก 1492 2367 84 8269 115 7.71 1.39 3.55
ม.13 ต.ตากออก 1576 1821 52 7477 65 4.12 0.87 2.86
ม.14 ต.ตากออก 3383 2771 98 9865 134 3.96 1.36 3.54
ม.15 ต.ตากออก 1267 2120 54 7827 65 5.13 0.83 2.55
ม.10 1278 1213 9 3969 9 0.70 0.23 0.74
ม.12 1074 1025 9 13310 14 1.30 0.11 0.88
รวม 26855 32973 779 129167 1011 3.76 0.78 2.36