รายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย อำเภอบ้านตาก


ข้อมูลดัชนีลูกน้ำยุงลาย อำเภอบ้านตาก ปี2563

หน่วยบริการ บ้านทั้งหมด บ้านที่สำรวจทั้งหมด จำนวนบ้านที่พบลูกน้ำ จำนวนภาชนะที่สำรวจทั้งหมด จำนวนภาชนะที่พบลูกน้ำ ค่า BI ค่า CI ค่า HI
รพ.บ้านตาก 47172 36236 614 124092 739 2.04 0.60 1.69
รพ.สต.แม่บอน 0 0 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.หนองงิ้ว 3612 2163 65 13811 92 4.25 0.67 3.01
รพ.สต.ตากตก 0 0 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.แม่ยะ 12616 11865 40 35685 36 0.30 0.10 0.34
รพ.สต.เกาะตะเภา 11016 11016 130 31868 130 1.18 0.41 1.18
รพ.สต.ทุ่งกระเชาะ 0 0 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.บ้านใหม่ 0 0 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.ห้วยพลู 0 0 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.ท้องฟ้า 0 0 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.สมอโคน 16926 15512 983 94338 1486 9.58 1.58 6.34
รพ.สต.น้ำดิบ 0 0 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.ยางโองน้ำ 4249 4024 9 11776 9 0.22 0.08 0.22
รพ.สต.เด่นไม้ซุง 3288 2572 19 6327 28 1.09 0.44 0.74
รพ.สต.ยางโองนอก 2583 2265 7 2513 7 0.31 0.28 0.31
รพ.สต.แม่สลิด 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 101462 85653 1867 320410 2527 2.95 0.79 2.18