รายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย อำเภอบ้านตาก


ข้อมูลดัชนีลูกน้ำยุงลาย อำเภอบ้านตาก ปี2562

หน่วยบริการ บ้านทั้งหมด บ้านที่สำรวจทั้งหมด จำนวนบ้านที่พบลูกน้ำ จำนวนภาชนะที่สำรวจทั้งหมด จำนวนภาชนะที่พบลูกน้ำ ค่า BI ค่า CI ค่า HI
รพ.บ้านตาก 24503 30735 761 111888 988 3.21 0.88 2.48
รพ.สต.แม่บอน 3252 3089 24 20405 31 1.00 0.15 0.78
รพ.สต.หนองงิ้ว 3682 2693 57 14219 58 2.15 0.41 2.12
รพ.สต.ตากตก 6168 4844 241 20413 281 5.80 1.38 4.98
รพ.สต.แม่ยะ 16409 15700 79 45011 93 0.59 0.21 0.50
รพ.สต.เกาะตะเภา 5082 5082 93 14993 93 1.83 0.62 1.83
รพ.สต.ทุ่งกระเชาะ 8357 7914 36 23928 29 0.37 0.12 0.45
รพ.สต.บ้านใหม่ 2340 2182 17 11446 16 0.73 0.14 0.78
รพ.สต.ห้วยพลู 2772 2642 9 6273 20 0.76 0.32 0.34
รพ.สต.ท้องฟ้า 6672 6036 133 28626 151 2.50 0.53 2.20
รพ.สต.สมอโคน 4527 3814 65 13828 101 2.65 0.73 1.70
รพ.สต.น้ำดิบ 3318 2898 92 10751 93 3.21 0.87 3.17
รพ.สต.ยางโองน้ำ 3648 3324 7 11256 7 0.21 0.06 0.21
รพ.สต.เด่นไม้ซุง 2358 2083 12 4146 19 0.91 0.46 0.58
รพ.สต.ยางโองนอก 2040 1689 11 2153 11 0.65 0.51 0.65
รพ.สต.แม่สลิด 4542 4432 8 18446 10 0.23 0.05 0.18
รวม 99670 99157 1645 357782 2001 2.02 0.56 1.66