รายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย อำเภอบ้านตาก


ข้อมูลดัชนีลูกน้ำยุงลาย อำเภอบ้านตาก ปี2563

หน่วยบริการ บ้านทั้งหมด บ้านที่สำรวจทั้งหมด จำนวนบ้านที่พบลูกน้ำ จำนวนภาชนะที่สำรวจทั้งหมด จำนวนภาชนะที่พบลูกน้ำ ค่า BI ค่า CI ค่า HI
รพ.บ้านตาก 0 0 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.แม่บอน 0 0 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.หนองงิ้ว 0 0 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.ตากตก 0 0 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.แม่ยะ 2686 2391 4 6575 0 0.00 0.00 0.17
รพ.สต.เกาะตะเภา 0 0 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.ทุ่งกระเชาะ 0 0 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.บ้านใหม่ 0 0 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.ห้วยพลู 0 0 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.ท้องฟ้า 0 0 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.สมอโคน 0 0 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.น้ำดิบ 0 0 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.ยางโองน้ำ 0 0 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.เด่นไม้ซุง 0 0 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.ยางโองนอก 0 0 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.แม่สลิด 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 2686 2391 4 6575 0 0 0 0.17