รายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย อำเภอบ้านตาก


ข้อมูลดัชนีลูกน้ำยุงลาย อำเภอบ้านตาก ปี2563

ตำบล บ้านทั้งหมด บ้านที่สำรวจทั้งหมด จำนวนบ้านที่พบลูกน้ำ จำนวนภาชนะที่สำรวจทั้งหมด จำนวนภาชนะที่พบลูกน้ำ ค่า BI ค่า CI ค่า HI
ตากออก 24874 19761 264 65496 313 1.58 0.48 1.34
ตากตก 0 0 0 0 0 0 0 0
เกาะตะเภา 4344 3982 12 11178 8 0.20 0.07 0.30
ทุ่งกระเชาะ 0 0 0 0 0 0 0 0
ท้องฟ้า 0 0 0 0 0 0 0 0
สมอโคน 0 0 0 0 0 0 0 0
แม่สลิด 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 29218 23743 276 76674 321 1.35 0.42 1.16