รายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย อำเภอบ้านตาก


ข้อมูลดัชนีลูกน้ำยุงลาย อำเภอบ้านตาก ปี2562

ตำบล บ้านทั้งหมด บ้านที่สำรวจทั้งหมด จำนวนบ้านที่พบลูกน้ำ จำนวนภาชนะที่สำรวจทั้งหมด จำนวนภาชนะที่พบลูกน้ำ ค่า BI ค่า CI ค่า HI
ตากออก 17296 26810 630 105985 818 3.05 0.77 2.35
ตากตก 9850 7537 298 34632 339 4.50 0.98 3.95
เกาะตะเภา 14887 14483 108 41886 108 0.75 0.26 0.75
ทุ่งกระเชาะ 8957 8472 40 26452 32 0.38 0.12 0.47
ท้องฟ้า 10072 9271 126 38871 155 1.67 0.40 1.36
สมอโคน 7845 6712 157 24579 194 2.89 0.79 2.34
แม่สลิด 13488 12379 44 39127 55 0.44 0.14 0.36
รวม 82395 85664 1403 311532 1701 1.99 0.55 1.64