รายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย อำเภอบ้านตาก


ข้อมูลดัชนีลูกน้ำยุงลาย อำเภอบ้านตาก ปี2562

ตำบล บ้านทั้งหมด บ้านที่สำรวจทั้งหมด จำนวนบ้านที่พบลูกน้ำ จำนวนภาชนะที่สำรวจทั้งหมด จำนวนภาชนะที่พบลูกน้ำ ค่า BI ค่า CI ค่า HI
ตากออก 2461 2281 14 7320 15 0.66 0.20 0.61
ตากตก 0 0 0 0 0 0 0 0
เกาะตะเภา 6544 6279 5 18013 5 0.08 0.03 0.08
ทุ่งกระเชาะ 0 0 0 0 0 0 0 0
ท้องฟ้า 0 0 0 0 0 0 0 0
สมอโคน 0 0 0 0 0 0 0 0
แม่สลิด 1514 1475 0 6241 0 0.00 0.00 0.00
รวม 10519 10035 19 31574 20 0.2 0.06 0.19