รายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย อำเภอบ้านตาก


ข้อมูลดัชนีลูกน้ำยุงลาย อำเภอบ้านตาก ปี2562

ตำบล บ้านทั้งหมด บ้านที่สำรวจทั้งหมด จำนวนบ้านที่พบลูกน้ำ จำนวนภาชนะที่สำรวจทั้งหมด จำนวนภาชนะที่พบลูกน้ำ ค่า BI ค่า CI ค่า HI
ตากออก 26855 32973 779 129167 1011 3.07 0.78 2.36
ตากตก 9850 7537 298 34632 339 4.50 0.98 3.95
เกาะตะเภา 21491 20782 172 60004 186 0.90 0.31 0.83
ทุ่งกระเชาะ 8957 8472 40 26452 32 0.38 0.12 0.47
ท้องฟ้า 11184 10302 155 43821 184 1.79 0.42 1.50
สมอโคน 7845 6712 157 24579 194 2.89 0.79 2.34
แม่สลิด 13488 12379 44 39127 55 0.44 0.14 0.36
รวม 99670 99157 1645 357782 2001 2.02 0.56 1.66