รายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย อำเภอบ้านตาก


ข้อมูลดัชนีลูกน้ำยุงลาย อำเภอบ้านตาก ปี2562

ตำบล บ้านทั้งหมด บ้านที่สำรวจทั้งหมด จำนวนบ้านที่พบลูกน้ำ จำนวนภาชนะที่สำรวจทั้งหมด จำนวนภาชนะที่พบลูกน้ำ ค่า BI ค่า CI ค่า HI
ตากออก 2461 2281 14 7320 15 0.66 0.20 0.61
ตากตก 0 0 0 0 0 0 0 0
เกาะตะเภา 3272 3134 2 9310 2 0.06 0.02 0.06
ทุ่งกระเชาะ 0 0 0 0 0 0 0 0
ท้องฟ้า 0 0 0 0 0 0 0 0
สมอโคน 0 0 0 0 0 0 0 0
แม่สลิด 1514 1475 0 6241 0 0.00 0.00 0.00
รวม 7247 6890 16 22871 17 0.25 0.07 0.23