รายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย อำเภอบ้านตาก


ข้อมูลดัชนีลูกน้ำยุงลาย อำเภอบ้านตาก ปี2563

ตำบล บ้านทั้งหมด บ้านที่สำรวจทั้งหมด จำนวนบ้านที่พบลูกน้ำ จำนวนภาชนะที่สำรวจทั้งหมด จำนวนภาชนะที่พบลูกน้ำ ค่า BI ค่า CI ค่า HI
ตากออก 47172 36236 614 124092 739 2.04 0.60 1.69
ตากตก 3612 2163 65 13811 92 4.25 0.67 3.01
เกาะตะเภา 23632 22881 170 67553 166 0.73 0.25 0.74
ทุ่งกระเชาะ 0 0 0 0 0 0 0 0
ท้องฟ้า 0 0 0 0 0 0 0 0
สมอโคน 16926 15512 983 94338 1486 9.58 1.58 6.34
แม่สลิด 10120 8861 35 20616 44 0.50 0.21 0.39
รวม 101462 85653 1867 320410 2527 2.95 0.79 2.18