รายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย อำเภอบ้านตาก


ข้อมูลดัชนีลูกน้ำยุงลาย อำเภอบ้านตาก ปี2560

ตำบล บ้านทั้งหมด บ้านที่สำรวจทั้งหมด จำนวนบ้านที่พบลูกน้ำ จำนวนภาชนะที่สำรวจทั้งหมด จำนวนภาชนะที่พบลูกน้ำ ค่า BI ค่า CI ค่า HI
ตากออก 28337 20433 403 70741 460 2.25 0.65 1.97
ตากตก 1294 1217 17 3358 42 3.45 1.25 1.40
เกาะตะเภา 11321 11321 97 37405 124 1.10 0.33 0.86
ทุ่งกระเชาะ 11120 9914 153 32732 172 1.73 0.53 1.54
ท้องฟ้า 4036 3596 31 10631 31 0.86 0.29 0.86
สมอโคน 9483 9315 203 28524 252 2.71 0.88 2.18
แม่สลิด 7684 7456 70 34431 87 1.17 0.25 0.94
รวม 73275 63252 974 217822 1168 1.85 0.54 1.54