รายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย อำเภอบ้านตาก


ข้อมูลดัชนีลูกน้ำยุงลาย อำเภอบ้านตาก ปี2561

ตำบล บ้านทั้งหมด บ้านที่สำรวจทั้งหมด จำนวนบ้านที่พบลูกน้ำ จำนวนภาชนะที่สำรวจทั้งหมด จำนวนภาชนะที่พบลูกน้ำ ค่า BI ค่า CI ค่า HI
ตากออก 8364 6869 64 22557 68 0.99 0.30 0.93
ตากตก 0 0 0 0 0 0 0 0
เกาะตะเภา 6488 6464 43 19356 67 1.04 0.35 0.67
ทุ่งกระเชาะ 0 0 0 0 0 0 0 0
ท้องฟ้า 0 0 0 0 0 0 0 0
สมอโคน 0 0 0 0 0 0 0 0
แม่สลิด 4827 4749 30 17913 34 0.72 0.19 0.63
รวม 19679 18082 137 59826 169 0.93 0.28 0.76