รายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย อำเภอบ้านตาก


ข้อมูลดัชนีลูกน้ำยุงลาย อำเภอบ้านตาก ปี2560

ตำบล บ้านทั้งหมด บ้านที่สำรวจทั้งหมด จำนวนบ้านที่พบลูกน้ำ จำนวนภาชนะที่สำรวจทั้งหมด จำนวนภาชนะที่พบลูกน้ำ ค่า BI ค่า CI ค่า HI
ตากออก 53372 40147 1411 138835 1830 4.56 1.32 3.51
ตากตก 1905 1728 33 5559 60 3.47 1.08 1.91
เกาะตะเภา 18263 17984 254 59113 282 1.57 0.48 1.41
ทุ่งกระเชาะ 11120 9914 153 32732 172 1.73 0.53 1.54
ท้องฟ้า 4036 3596 31 10631 31 0.86 0.29 0.86
สมอโคน 13997 13232 252 42436 306 2.31 0.72 1.90
แม่สลิด 12981 12595 133 53445 164 1.30 0.31 1.06
รวม 115674 99196 2267 342751 2845 2.87 0.83 2.29