รายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย อำเภอบ้านตาก


ข้อมูลดัชนีลูกน้ำยุงลาย อำเภอบ้านตาก ปี2561

ตำบล บ้านทั้งหมด บ้านที่สำรวจทั้งหมด จำนวนบ้านที่พบลูกน้ำ จำนวนภาชนะที่สำรวจทั้งหมด จำนวนภาชนะที่พบลูกน้ำ ค่า BI ค่า CI ค่า HI
ตากออก 22035 17875 518 69273 665 3.72 0.96 2.90
ตากตก 9421 8096 293 32440 345 4.26 1.06 3.62
เกาะตะเภา 15452 15407 237 45764 325 2.11 0.71 1.54
ทุ่งกระเชาะ 7434 6648 24 20988 26 0.39 0.12 0.36
ท้องฟ้า 6754 6092 79 23478 97 1.59 0.41 1.30
สมอโคน 6487 5593 77 21048 79 1.41 0.38 1.38
แม่สลิด 12996 12325 122 42488 160 1.30 0.38 0.99
รวม 80579 72036 1350 255479 1697 2.36 0.66 1.87