รายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย อำเภอบ้านตาก


ข้อมูลดัชนีลูกน้ำยุงลาย อำเภอบ้านตาก ปี2561

ตำบล บ้านทั้งหมด บ้านที่สำรวจทั้งหมด จำนวนบ้านที่พบลูกน้ำ จำนวนภาชนะที่สำรวจทั้งหมด จำนวนภาชนะที่พบลูกน้ำ ค่า BI ค่า CI ค่า HI
ตากออก 0 0 0 0 0 0 0 0
ตากตก 0 0 0 0 0 0 0 0
เกาะตะเภา 3226 3214 28 9667 52 1.62 0.54 0.87
ทุ่งกระเชาะ 0 0 0 0 0 0 0 0
ท้องฟ้า 0 0 0 0 0 0 0 0
สมอโคน 0 0 0 0 0 0 0 0
แม่สลิด 601 601 4 1705 4 0.67 0.23 0.67
รวม 3827 3815 32 11372 56 1.47 0.49 0.84