รายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย อำเภอบ้านตาก


ข้อมูลดัชนีลูกน้ำยุงลาย อำเภอบ้านตาก ปี2560

ตำบล บ้านทั้งหมด บ้านที่สำรวจทั้งหมด จำนวนบ้านที่พบลูกน้ำ จำนวนภาชนะที่สำรวจทั้งหมด จำนวนภาชนะที่พบลูกน้ำ ค่า BI ค่า CI ค่า HI
ตากออก 39462 28703 980 101593 1293 4.50 1.27 3.41
ตากตก 1294 1217 17 3358 42 3.45 1.25 1.40
เกาะตะเภา 13140 12941 122 40848 153 1.18 0.37 0.94
ทุ่งกระเชาะ 11120 9914 153 32732 172 1.73 0.53 1.54
ท้องฟ้า 4036 3596 31 10631 31 0.86 0.29 0.86
สมอโคน 9483 9315 203 28524 252 2.71 0.88 2.18
แม่สลิด 8755 8482 89 38271 114 1.34 0.30 1.05
รวม 87290 74168 1595 255957 2057 2.77 0.8 2.15