รายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย อำเภอบ้านตาก


ข้อมูลดัชนีลูกน้ำยุงลาย อำเภอบ้านตาก ปี2561

ตำบล บ้านทั้งหมด บ้านที่สำรวจทั้งหมด จำนวนบ้านที่พบลูกน้ำ จำนวนภาชนะที่สำรวจทั้งหมด จำนวนภาชนะที่พบลูกน้ำ ค่า BI ค่า CI ค่า HI
ตากออก 24823 21210 778 81580 1039 4.90 1.27 3.67
ตากตก 12522 10507 375 43791 455 4.33 1.04 3.57
เกาะตะเภา 21221 21003 341 62583 440 2.09 0.70 1.62
ทุ่งกระเชาะ 8772 7954 40 25081 43 0.54 0.17 0.50
ท้องฟ้า 8404 7548 125 30277 151 2.00 0.50 1.66
สมอโคน 11911 10236 414 37284 508 4.96 1.36 4.04
แม่สลิด 21193 20353 181 76001 225 1.11 0.30 0.89
รวม 108846 98811 2254 356597 2861 2.9 0.8 2.28