รายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย อำเภอบ้านตาก


ข้อมูลดัชนีลูกน้ำยุงลาย อำเภอบ้านตาก ปี2561

ตำบล บ้านทั้งหมด บ้านที่สำรวจทั้งหมด จำนวนบ้านที่พบลูกน้ำ จำนวนภาชนะที่สำรวจทั้งหมด จำนวนภาชนะที่พบลูกน้ำ ค่า BI ค่า CI ค่า HI
ตากออก 24823 21210 778 81580 1039 4.90 1.27 3.67
ตากตก 11287 9435 350 38939 429 4.55 1.10 3.71
เกาะตะเภา 19585 19435 335 57952 434 2.23 0.75 1.72
ทุ่งกระเชาะ 8772 7954 40 25081 43 0.54 0.17 0.50
ท้องฟ้า 8404 7548 125 30277 151 2.00 0.50 1.66
สมอโคน 11911 10236 414 37284 508 4.96 1.36 4.04
แม่สลิด 17717 16924 171 61981 215 1.27 0.35 1.01
รวม 102499 92742 2213 333094 2819 3.04 0.85 2.39